Villa Berg

Villa Berg gir tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling til menn over 18 år med problemer knyttet til bruk av alkohol og/eller illegale rusmidler.

(PS: Våre nettsider er under utvikling, feil og mangler kan derfor forekomme!)

Villa Berg er en liten institusjon med 11 rom, og de fysiske rammene gjør at pasientene i stor grad må klare å leve tett på andre. Det er viktig at den enkelte beboer ønsker å bidra til fellesskapet og til den daglige driften av huset. Behandlingsmodellen forutsetter at pasientene aktivt bidrar til å utforme innholdet i egen behandling. Vår behandlingsfilosofi vektlegger et ønske om å forstå seg selv og forholdet til andre bedre.

Villa Berg gir tilbud til pasienter som vil være i aktivitet utenfor institusjonen, både med hensyn til trening, deltakelse i sosiale fellesskap og sysselsetting. Beliggenheten innebærer at vi vurderer at tilbudet først og fremst er egnet for pasienter som allerede har en god tilknytning til Oslo.

I utgangspunktet behandlingslengden ni måneder, men den kan variere fra seks til tolv måneder.

Villa Berg ønsker å skape et behandlingstilbud med fokus på livet utenfor avdelingen og etter innleggelsen.

Behandlingstilbudet fokuserer på:

 • fysisk aktivitet
 • deltakelse i selvhjelpsnettverk
 • undervisning og samtalegruppe
 • individuell oppfølging
 • samarbeid med instanser, personer og pårørende som er viktige i pasientens liv
 • forankring i lokalmiljøet og i den enkeltes bydel

Målsettingene for et opphold på Villa Berg er at den enkelte:

 • har bedre fysisk og psykisk helse
 • er sysselsatt med skole, jobb eller annen aktivitet
 • er aktivt deltakende i ett eller flere rusfrie nettverk
 • har bedre kontakt med familie, venner og/eller andre personer/instanser som er viktige i pasientens liv
 • har større forståelse for eget rusproblem
 • opplever økt mestring og kontroll over eget rusproblem

Henvisning:

Henvisning til A-Senteret fra lege, NAV Sosial eller annen spesialisthelsetjeneste.

Ønsker du mer informasjon vennligst ta kontakt.

Rusbehandling

Kirkens Bymisjon har lang erfaring og bred kompetanse innenfor rusomsorg og behandling av rusmiddelavhengighet. I våre virksomheter bistår vi rusmiddelavhengige på veien mot ruskontroll og rusfrihet.

Les mer om Rusbehandling

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt