Kirkens Bymisjon tilbyr arbeidstrening i Tønsberg for mennesker som står utenfor arbeids- eller utdanningsløp og som ønsker å komme tilbake.

Vi tilbyr helhetlige og individuelt tilpassede arbeidsrettede tiltak. Her kan du arbeide med butikkoppgaver, produksjon av varer for butikk eller skjøtseloppdrag/ oppussingsoppdrag. I tilbudene inngår kompetansehevende tiltak innen hverdagsøkonomi, hverdagsjuss, karriereveiledning, samfunnsspørsmål, kosthold/ernæring, kjennskap til det lokale arbeids/utdannings tilbudet, samt studie og jobbsøking.

Om arbeidstrening hos oss

Virksomhet Arbeid har fire typer plasser utover I Jobb.

10 AFT tiltaksplasser etter avtale med NAV (Arbeidsforberende trening). 
Deltakerne blir henvist via Ressurskontoret ved NAV Tønsberg, fra hele Vestfold.  AFT er et tilbud for mennesker med sammensatte utfordringer som står langt utenfor arbeidslivet og som har behov for særskilte tiltak over tid for å komme tilbake til arbeid/utdanning

5 Arbeids/aktivisering plasser i regi av Tønsberg kommune
Dette tilbudet er forankret i en avtale med Tønsberg kommune fra 2013. Dette er plasser til personer med utfordringer innen rus/psykiatri som har behov for arbeidsaktivisering som en del av sin rehabilitering.  Målet er å tilby noe å gå til, en aktivitet som kan bidra til bedre levevilkår, forbedret helse og forbedret livskvalitet.

4 tiltaksplasser Første Steget, med prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
Dette er et tilbud om rehabilitering og sysselsetting for en gruppe mennesker med rusrelaterte utfordringer, men som ikke har tilstrekkelig rettigheter eller som ikke klarer å nyttiggjøre seg sine rettigheter/tiltak innenfor det offentlige.  For eksempel mennesker med behov for aktivitet etter utskriving fra rehabiliteringsopphold, fengselsopphold eller domfelte på EK(Elektronisk) soning eller samfunnsstraff, samt personer på venteliste for AFT tiltaket.

6 tiltaksplasser Opp og hopp, med prosjektmidler fra Arbeids og Velferdsdirektoratet
Disse seks tiltaksplassene er for ungdom mellom 18 og 25 som står langt utenfor det ordinære utdannings og arbeidsløpet og som trenger tett oppfølging over tid for å komme tilbake dit. Deltakerne inn i dette prosjektet blir rekruttert gjennom Opplæringskontorene, Psyk/Rus/oppfølgings team i kommuner, samt NAV ungdom. Målgruppen er ungdom som ikke klarer å nyttiggjøre seg arbeidsrettede tiltak i regi av det offentlige, men som vi ønsker å klargjøre for det, eller komme direkte over i jobb/utdanning i tiltaksperioden.