Årsmelding 2020 for Kirkens Bymisjon Bergen

Leder: Diakoni under pandemi

Les lederen her

32

aktivitetsdager for ungdommer om sommeren

593

personer som selger sex ble oppringt av Fri

69840

gratis kopper kaffe servert

Annerledesåret

Året 2020 vil bli husket som et helt spesielt år. Pandemien utfordret oss, våre deltakere og frivillige på flere måter.

Les mer her

953

timer med frivillig innsats på Helsesenter for papirløse

403

frivillige på våre ulike tiltak

5520

matpakker laget på Krohnhagen

Tiårsdag for Gatejuristen og Fri

Den store forskjellen

Menn på mandag

Opna på Voss

Dette gjør vi i Kirkens Bymisjon Bergen

 • Arbeid og kvalifisering

  Vi legger daglig til rette for at mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsliv skal få økt tro på seg selv, og nye muligheter i arbeidslivet. Gjennom flere verksteder tilbyr vi helhetlige og individuelt tilpassede arbeidsrettede tiltak. Vi fokuserer på ressurser og muligheter, og ønsker at deltakerne skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp.  

  Våre verksteder kan føre til økt livskvalitet hos den enkelte og samfunnsøkonomisk utbytte på lang sikt, samtidig som verkstedene har ambisjoner om å være bærekraftige og selvfinansierende. 

 • Frivillighet

  Frivillighet er en av våre bærebjelker, og gir oss en unik kraft til å ta tak i flere og nye oppgaver. Hundrevis av frivillige utfører et variert og mangfoldig arbeid i Bergen og på Voss, og bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring for hver enkelt. Samtidig skaper frivilligheten fellesskap, toleranse, mangfold og ansvarsfølelse. Alle våre frivillige får opplæring og oppfølging knyttet til den oppgaven de er tildelt. I tillegg har vi sosiale aktiviteter og faglig påfyll i fellesskap. 

 • Gatenært rusarbeid

  Kirkens Bymisjon møter utsatte mennesker med inkludering og omsorg, uansett livssituasjon. Mange sliter med rus og psykiatri. Alle gjester møtes med respekt for sin levemåte, og de valg som tas.  

  Vi har åpne dører og inviterer til varme måltider og fellesskap, både på hverdager og i høytider. Vi tilbyr samtale, juridisk og annen veiledning, helsehjelp og ulike aktiviteter. 

 • Migrasjon og selvhjelp

  De siste årene har byene tiltrukket seg stadig nye grupper med ulik bakgrunn, og Kirkens Bymisjon har utviklet flere tiltak rettet mot mennesker med migrantbakgrunn, flerkulturell eller annen minoritetsbakgrunn. Noen av tiltakene tilbyr akutt og nødvendig hjelp som akuttovernatting, sanitær- og helsetilbud til mennesker som ikke har fulle rettigheter i Norge. Andre tiltak retter seg mot mennesker med innvandrerbakgrunn som har oppholdstillatelse, og omfatter sosiale møtesteder, norskopplæring, forebyggende og helsefremmende arbeid, karriereveiledning, og annen individuell oppfølging, rådgivning og veiledning i det offentlige systemet.

  Felles for de seks tiltakene er en rettighetstilnærming, og empowerment og ressursfokus som metode. Derfor jobbes det gjennom tiltakene på tre nivåer: styrking og hjelp på individplan, støtte til å etablere egne interessegrupper og organisasjoner, og myndighetspåvirkning, hvor felles mål er å utvide menneskers formelle og reelle rettigheter til inkludering og deltakelse i Norge. 

 • Oppvekst og mangfold

  Målet vårt er å bidra til en trygg oppvekst med gode opplevelser, nettverk og vennskap for barn og ungdom. Med et helsefremmende fokus og et inkluderende fellesskap skal vi gi kunnskap og styrke til å mestre utfordringer i livet. Med familiestøtte som hjemmebesøk, samtaler, kurs og veiledning, ønsker vi å styrke foreldrekompetansen. Kirkens Bymisjon driver en rekke tiltak for barn, ungdom og familier: Åpne, flerkulturelle møteplasser, helgetilbud og ferie- og fritidsaktiviteter, samt gratis utlån av fritidsutstyr. Vi tilrettelegger for trygge samvær og alternative skoletilbud.   

  Vi ønsker å bidra til at alle skal oppleve tilhørighet og rause, trygge voksne, både hjemme og på våre tiltak, uavhengig av hverdagens utfordringer. 

 • Verdistøtte og åpen kirke

  Korskirken er en åpen kirke for alle mennesker i byen, med det vi bærer med oss og har behov for. Her ønsker vi at alle skal føle seg hjemme uavhengig av sosial status, hvor man er i livet eller hva man tror på. Hver gjest skal oppleve å bli møtt med respekt, rettferdighet og omsorg. Vi vil senke terskelen inn i kirkerommet, og ønsker velkommen til lystenning, stillhet, bønn, samtale, alenetid eller fellesskap.   

  Vi har et tett samarbeid med våre tiltak innen rusomsorg i Vågsbunnen, og er synlig til stede i gatebildet. I høytider er det åpne arrangementer med måltidsfellesskap. Kirkerommet benyttes også til konserter, utstillinger og andre arrangementer.  

  I kraft av å være en diakonal stiftelse tilbyr prest og diakon støtte og dialog i arbeidet med verdier, til alle tiltak i Kirkens Bymisjon.   

Takk alle sammen!

Kjære givere, støttespillere, samarbeidspartnere, frivillige, hjelpere av alle slag: Takk!

Dere har vært med på å gjøre 2020 til et bedre år for alle som kommer i berøring med våre tilbud.

Vi kunne ikke gjort det vi gjør, uten dere!