Hva er FRI-arbeidet i Drammen?

FRI tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk for de som løslates fra fengsel eller har behov for ettervern. Målgruppen er innsatte som vil ”brette opp ermene” og nå søker en endring i livet.

FRI retter seg mot gjengangerkriminelle og rusmisbrukere som ønsker å bryte med sitt gamle liv, og som nå forsøker å ta tilbake en fullverdig plass i samfunnet. Til oss kommer innsatte som skal løslates, og mennesker som kommer fra institusjon etter rusbehandling, som vil ”brette opp ermene” og søker en endring i livet.

Vi tilbyr bolig, arbeid og et nytt nettverk.

FRI er et samarbeid mellom mennesker med soningsbakgrunn og fagpersoner, noe som bidrar til en unik metode for samarbeid og erfaringsveksler. Det å være deltaker i FRI er helt frivillig.

FRI er et tiltak i regi av Kirkens Bymisjon i Drammen, i samarbeid med Drammen og nærliggende kommuner, samt Kriminalomsorgen region sør.

Et samarbeid mellom fagfolk og likemenn

Omfang og varighet av oppfølgingen vil bli vurdert og fastlagt i samarbeid med deltaker, kommune og FRI. Tiltaket er basert på et samarbeid mellom fagfolk og likemenn.

Veilederne er i stor grad mennesker med erfaring fra kriminalitet og rus. De har lykkes med sin tilbakeføring til samfunnet. FRI benytter denne kompetansen og disse fungerer som rollemodeller. Sammen med faginstansene får vi flere perspektiver inn i rehabiliteringen.

Ved opptak som deltaker i FRI får man en veileder som besøker deltaker gjennom hele soningen. Veileder henter deltaker ved endt soningsopphold. Det er krav til rusfrihet og lovlydighet i FRI. I treningsboligen og i pilotleiligheter tas urinprøver og alkoholtester.

Bolig:

FRI har to typer botilbud; treningsbolig og pilotleilighet.

Treningsboligen ligger sentralt i Nybyen i Drammen og innebærer et bofellesskap med døgnbemanning og tett oppfølging. Deltakere som flytter inn, forplikter seg på husreglene, og til deltakelse i veiledning.

Pilotleilighet fremskaffes via FRI, hvor FRI leier leilighet på det private markedet og framleier til deltaker. Etter en samlet vurdering kan deltakeren etter hvert ta over leiekontrakten selv. På sikt vil mange kunne søke startlån, og kan skaffe seg en varig bolig på egenhånd.

Skole, kurs, arbeidstrening og arbeid:

På dagtid er det krav om sysselsetting av alle deltakere. Sysselsetting kan være skole, kurs, arbeidstrening og arbeid – gjerne i kombinasjon med behandling. Vårt mål er at flest mulig går ut i lønnet arbeid. Kirkens Bymisjon i Drammen driver Vaktmestertjenesten og Aktivitetskafeen, som begge er samarbeidende tiltak til FRI.

Sosialt nettverk:

FRI har et sosial nettverk med over 200 medlemmer. Normalmedlem krever soningsbakgrunn. Andre som ønsker å bidra til FRI sitt arbeid kan bli støttemedlem.

FRI består av ansatte med faglig bakgrunn, veiledere og frivillige. FRI er med på å bygge rusfrie og lovlydige nettverk. I nettverksbyggingen bidrar frivillige, ansatte og støttespillere. FRI har et godt samarbeid og gode støttespillere i næringslivet, lag og foreninger. Nettverksbyggingen har fokus på å oppleve og å gjøre ting i fellesskap uten rus og kriminalitet.

Deltakere i FRI tilbys å ta Egenutviklingsskolen som går over 12 kvelder. Skolen er et tilbud til personer med tidligere rusproblem/lett psykiatri i Drammen kommune. Forelesere her er en blanding av fagkompetanse og mennesker med erfaring fra soning i fengsel og/eller rusmisbruk.

FRI Nettverk arrangerer motivasjonskvelder hver måned med foredragsholdere som inspirerer til et rusfritt liv. Les mer om disse på Kirkens Bymisjon Drammens hjemmesider. 

_________________________________________________________________

Les mer om FRI:

Les også

De usynlige straffede

Hvert år opplever 6000 – 9000 barn i Norge å ha en mamma eller pappa i fengsel. Barna er uskyldige, men straffen rammer også dem – og noen ganger glemmer vi det – barna blir de usynlig straffede.

Jobb1: Arbeidsglede og fellesskap

«Jobb1» er et lavterskel arbeidstiltak for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. For arbeiderne gir det en mening i hverdagen, samtidig som fellesskapet med arbeidskollegaene gir et pusterom.