Slik søker du om plass på A-senteret

A-Senteret  i Oslo har tre avdelinger: Villa Berg, Døgnavdelingen på Bjølsen og Poliklinikken. A–Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at vi må ha en skriftlig henvisning før vi kan gi tilbud om behandling eller utredning. Vi kan ta imot henvisninger fra fastlegen, sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Alle mottatte henvisninger blir vurdert av vårt vurderingsteam som består av fagsjef, en lege, en psykolog og en ansatt med sosialfaglig kompetanse.

Vurderingene foretas på grunnlag av henvisningene. Om nødvendig gjennomfører vi en nærmere undersøkelse ved at det innhentes supplerende informasjon og/ eller at den henviste pasienten innkalles til en vurderingssamtale.

Vurderingen kan konkludere med at det gis et begrunnet avslag eller tilbud om behandling ved vår poliklinikk eller døgnavdeling. Av og til kan det være aktuelt å viderehenvise til en annen behandlingsvirksomhet. Dette vil skje i samråd med pasienten. En del av pasientene som får behandlingstilbud, gis såkalt «rett til nødvendig helsehjelp». Dette innebærer at det fastsettes en tidsfrist for når behandlingen senest skal mottas.

Etter at vurderingen er foretatt, informeres pasienten og henviser om vår konklusjon, hva dette innebærer, klageadgang, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten for å klage.

Trykk her for mal: Henvisning til A-Senteret.

Vurderingene ved A-Senteret skal foretas etter §§ 2-1 og 2-2 i lov om pasientrettigheter. Les mer om dette her: pasientrettighetsloven