For søkere til Retro

Retro- et rusfritt arbeidstilbud for deg som ønsker endringer i livet

Lever du med rusutfordringer samtidig som du ønsker å skape positive endringer i eget liv?

Savner du et rusfritt arbeidsfellesskap med gode kolleger hvor du kan oppleve mestring og vekst?

Trenger du noen som bakker deg opp, som kan veilede deg ved behov og som hjelper deg slik at du når dine mål og ønsker for fremtiden?

Hvis du føler deg motivert for å ta tak i livet ditt, og har lyst på og behov for et arbeidsfellesskap,  ta kontakt med din ruskonsulent i Lillestrøm kommune. Ruskonsulenten din vil etter samtale med deg, ta kontakt med Retro for å avtale tid for informasjonsmøte.

Spørsmål og svar om Retro

 • Hva er Retro?

  Prosjekt Retro er et samskapingsprosjekt mellom Lillestrøm kommune og Kirkens Bymisjon i Lillestrøm.  Vi tilbyr et rusfritt arbeidsfellesskap i tilknytning til bruktbutikken vår i Sørumsgata 76. Retro tar utgangspunkt i Kirkens bymisjons verdigrunnlag og anser alle for å være like viktige og like verdige uavhengig av bakgrunn og livserfaringer. Arbeidstilbudet retter seg mot deg som lever med rusutfordringer og som har et håp og ønske om endring.

 • Må jeg være rusfri for å begynne på Retro?

  Nei, du må ikke være rusfri for å begynne på Retro. Men du må holde deg rusfri når du er på jobb. Retro er en rusfri arbeidsplass for mennesker som  ønsker å minske rusbruken sin eller bli helt rusfrie. I solidaritet og respekt for hverandre er det derfor viktig at du ikke møter ruspåvirket på jobb.

 • Hva menes med «ønske om endring»?

  Det er viktig å tenke igjennom om man har lyst til å endre noe ved det livet man lever. For noen kan det være å få bedre kontroll på rusinntaket, for andre kan det være å komme ut i fast jobb. Uavhengig av hvilke endringer du ønsker for deg selv, så er det du som er den viktigste drivkraften for å nå de målene du setter deg.

 • Må jeg si at jeg ønsker å bli rusfri?

  Nei, det må du ikke. Mange har det som mål, men det betyr ikke det samme som at du må ha det. Ofte kan det være lurt å sette seg små mål. Jo mindre de er, jo større er sannsynligheten for at du vil nå dem. På den måten vil du bygge opp en erfaringskonto som kanskje etter hvert blir så stor og positiv at du har fått tro på at også du kan bli rusfri. Da kan du endre målene dine.

 • Hva slags arbeidsoppgaver er det på Retro?

  Dette kan du lese mer om under «arbeidsarenaer og arbeidsmuligheter».

 • Er målet fast arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet?

  Dette er helt individuelt. Noen har fast jobb i en eller annen stillingsprosent som mål, andre har det ikke. Om du etter hvert opplever at du er klar for å begynne en prosess ut mot ordinært arbeid, hjelper vi deg med dette. Det kan for eksempel være at du skal inn i et arbeidsrettet tiltak i NAV eller skaffe deg en praksisplass på en arbeidsplass du selv ønsker.

 • Får jeg lønn?

  Retro er basert på frivillig deltakelse uten lønnshonorar. Antagelig har du en ytelse fra NAV, og denne ytelsen er da din inntekt.

 • Om samarbeid og medbestemmelse

  Deltakelsen i Retro er basert på frivillighet og at du har et ønske om endring. Du bestemmer om du vil delta, og du definerer dine egne målsettinger utfra hva du mener er viktig og riktig for deg. Ditt personlige ansvar er et grunnpremiss, med vekt på: Min vei, mitt løp, min målsetting, mine valg.

  Du må samtykke til at vi kan samarbeide med støtteapparatet du har rundt deg. Det kan være ruskonsulent, boveileder, fastlege og andre.

 • Kan jeg begynne på Retro om jeg bare ønsker en aktivitet å fylle dagen med?

  Retro er et lavterskel rehabiliteringstilbud som bruker arbeidsdeltakelse som virkemiddel. Det betyr at alle som starter opp på Retro må ha tenkt igjennom om de er villige til og motivert for å gjøre en personlig innsats for å nå de målene som settes. Retro er ikke et dagsenter, eller en arbeidsplass om utelukkende fokuserer på det som skjer her og nå. Hvis du begynner på Retro, så må du være villig til å jobbe for å nå de målene du setter deg.

 • Hva slags regler er det på Retro?

  Det viktigste er dette: du kan ikke komme ruspåvirket på jobb. Hvis du har ruset deg, eller har hang over fra rus, vær ærlig og si ifra! Du blir IKKE utestengt fra Retro av den grunn. Det som derimot vil skje, er at du bidrar til å bygge tillit samt at du viser at du tar ansvar for deg selv og fellesskapet.

 • Hvor lenge kan jeg være på Retro?

  Det finnes ingen svarveier til varig endring. De aller fleste opplever at veien frem mot en tilværelse preget av mindre eller ingen rus, kan være krevende med mange opp og nedturer underveis. Mange har også behov for å ta tak i andre sider ved livet som for eksempel økonomi, boligsituasjon eller nettverk. Nettopp derfor mener vi på Retro at noe av det viktigste vi kan tilby, er tilstrekkelig med tid. Nok tid til å bestemme deg for hvilke mål du vil jobbe mot, nok tid til å sette i gang med snuoperasjonen og nok tid til å lære å mestre et liv med mindre eller ingen rus. Endring er forbundet med ærlighet. Å ta ansvar for egne valg og våge å erkjenne dette for deg selv og andre kan utløse potensialet som trengs for at du skal nå dine mål.

 • Hva skal til for at jeg mister plassen på Retro?

  Tilbakefall til rus i kortere perioder er for mange en del av endringsprosessen, så det alene vil ikke føre til avslutning. Fordi vi har denne holdningen, er det også vanskelig å være tydelig på hva som kan føre til at man kan miste plassen. Men: hvis du er borte gjentatte ganger over tid på grunn av rus, vil vi gjøre vårt for å få tak i deg og anbefale et møte med ruskonsulenten din, deg og en fra Retro for å høre om du er motivert til å fortsette, og hva du selv må bidra med. Det kan tenkes at du trenger en pause fra Retro for å samle tankene dine, eller at du har behov for en annen løsning enn det Retro kan tilby.

Arbeidsarenaer og arbeidsmuligheter

Arbeidshverdagen på Retro varierer fra dag til dag. Noen dager har vi mange oppdrag med høyt tempo. Utkjøring og henting av møbler, bortkjøring av  avfall til søppelanlegget ROAF, rydding og vedlikehold. Andre dager er roligere. Vi jobber sammen, skulder ved skulder og hjelper til der det trengs. Du vil få opplæring og veiledning underveis inntil du er klar for å ta mer selvstendig ansvar.

Arbeidsoppavene vi kan tilby:

 • Bruktbutikk

  Bruktbutikken er en ordinær butikk der kundebehandling, dagsoppgjør, butikkdrift og forefallende butikkarbeid utgjør arbeidsoppgavene som du får opplæring i. Butikken driftes på helt ordinære premisser, og arbeidet i butikken kan derfor gi  relevant erfaring for de som opplever seg modne for og har et ønske om å prøve seg i yrker der kundekontakt og servicearbeid er en vesentlig del av arbeidshverdagen.

 • Verkstedet

  Verkstedet tilbyr arbeidsoppgaver av praktisk art. Her vil du kunne arbeide med oppussing av møbler, sykkelreparasjoner når vi får gamle sykler som trenger en oppgradering. Det er også muligheter for søm og design for de som måtte ønske dette. Du vil få opplæring hvor målet er at du skal bli mest mulig selvstendig i arbeidsprosessene.

 • Transport

  Transport er en arena for deg som ønsker å arbeide som hjelpemannskap på bil. Her vil du kunne få  mulighet til å være i tett kontakt med kunden ved henting og utkjøring av møbler samt at du vil få kartlagt fysisk kapasitet da arbeidshverdagen vil innebære løft og noe sjauing. Det stilles krav til samarbeidsevne og god kundebehandling i møte med både kolleger og kunder.

 • Generelt vedlikehold, sortering og forefallende arbeid

  Å drifte en bruktbutikk betyr at det alltid er masse ting som må sorteres, plasseres ut, kastes og bæres. Denne delen av arbeidet ved Retro er helt sentral og svært viktig. Vi er avhengig av å ha en butikk som fremstår ryddig og oversiktlig, og det betyr at vi alle sammen sørger for å få unna varer, søppel og avfall fortløpende. Innimellom må det også utføres oppussing/vedlikeholdsarbeid i og rundt butikken på grunn av høy slitasje.