Arbeid og aktivitet i Holmestrand er et tilbud til personer som har utfordringer med utenforskap fra arbeidslivet, og for tiden ikke kan forholde seg til de kravene et ordinært arbeidsforhold krever.

Samfunnsnyttig arbeid

Vår visjon er å kunne tilby samfunnsnyttig arbeid til personer som er utenfor arbeidslivet, med spesielt fokus på samtidig rus og psykisk lidelse.

Vår fagkompetanse

Våre ansatte ansatte har lang erfaring innenfor feltet rus og psykisk helse, og formell helse- og sosialfaglig kompetanse. De har tidligere vært med på å bygge opp arbeidstilbud, og tar med seg mange gode erfaringer som skal benyttes i videre utvikling av arbeidstilbudene.
Vi samarbeider også tett med Holmestrand kommune, næringsliv og privatpersoner i byen.

Hvordan vi jobber

Tiltaket er tilrettelagt med utgangspunkt i at deltakerne ikke klarer å være i ordinært arbeidsliv med den stabilitet og utholdenhet som det krever. Vår erfaring er at mange likevel ønsker å kunne gå på jobb de dagene en føler seg i stand til det. Recoverytenking danner rammen for tiltaket og utover dette benyttes blant annet metoder som motiverende intervju og kognitiv tilnærming.
At vi er en del av Kirkens Bymisjon innebærer at respekt, omsorg og likeverdighet er verdier som gjenspeiles i våre daglige handlinger.

Vårt mål

Vi ønsker at våre deltakere skal oppleve glede og mestring, og at hver enkelt opplever seg sett, verdsatt og inkludert. Vi håper at de skal føle stolthet over egen og gruppas innsats, og kjenne på det gode ved å være en del fellesskapet. Målet er at de skal få tro på at positive endringer kan skje i hverdagen, og at de har muligheter til å påvirke i eget liv.