Myrsnipa samværssted er et tiltak i Kirkens Bymisjon som legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og deres foreldre. Oftest på oppdrag fra barneverntjenestene, og Buf-etat. Det kan være for barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller er i en konfliktfylt familiesituasjon.

Konseptet Myrsnipa samværssted startet opp i 2002 i Oslo. Siden da har tilbudet ekspandert, og finnes nå i stadig flere byer i Norge. Vi har et engasjement for, og et ønske om å bidra til god og trygg kontakt mellom barn og foreldre som av forskjellige grunner ikke bor sammen.

Myrsnipa Samværssted er opptatt av å være i front når det gjelder tilrettelagte samvær med tilsyn i Norge.

Tilrettelegge og bistå

Myrsnipa samværsted har opparbeidet seg høy kompetanse i å tilrettelegge og bistå i samvær mellom barn og foreldre der relasjonen kan være problematisk. Myrsnipa samværssted tilbyr også veiledning til foreldre som føler seg usikre på sin foreldrerolle når kontakten er sporadisk. De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre de forutsigbare både for barna og foreldrene.

På Myrsnipa samværssted er vi også opptatt av at barna som kommer for å møte sine foreldre skal få med seg gode minner fra samværene og foreldrene sine. Det innebærer at vi har fokus på aktiviteter som barn og foreldrene kan gjøre sammen. Det kan være å gjøre en aktivitet i leilighetene våre som for eksempel tegne, male, perle, lage mat, se film, eller det kan også være å gå på kino, gjennomføre samvær på forskjellige aktivitetsparker, turer i skog og mark, grille mat sammen, markere bursdager og høytidsdager for eksempel ved å spise på en restaurant.

Samtale med barna

Vi som jobber ved Myrsnipa samværssted bruker mye tid på å samtale med barna slik at barna trygges og kan få komme med innspill og ønsker slik at samværene blir best mulig for dem. Vi bruker også tid med biologiske foreldre som kommer for å møte barna sine hos oss, samt på fosterforeldre som barna bor hos. Det at vi får til ett godt samarbeide med foreldre/fosterforeldre, kommer barna til gode. Kontakt og veiledning til de voksne i nettverket gjøres for å trygge barna og for å lage best mulig rammer rundt dem.

Myrsnipa samværssted liker å se på seg selv som en brobygger mellom voksenpersonene i barnets liv. Det er vår erfaring at verdien av trygghet, deltakelse og gode minner ikke alltid er så lett å måle i kroner og øre, samtidig som vi på Myrsnipa samværssted er trygge på at dette er noe vi også i fremtiden vil og må prioritere.