Et sosialt nettverk

Med Prosjekt Inkludering ønsker vi å være en brobygger mellom introduksjonsprogrammet og det sosiale, uformelle livet.

Prosjekt inkludering er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo og felles introduksjonsprogram i Groruddalen og skal være en sosial møteplass for nyankomne flyktninger i de fire Groruddalsbydelene.
I årene fremover skal et stort antall mennesker med flyktningebakgrunn bosettes i Oslo. Mennesker som flykter fra krig, samfunnsoppløsning og nød har opplevd store tap. Mange har mistet trygghet, hus og hjem og nære relasjoner. Sosialt nettverk i det nye landet blir viktig.

Inkludering i Groruddalen

I Oslo har introduksjonsprogrammet og bydelene ansvar for bolig, arbeid og utdanning, mens sosiale relasjoner ofte er avhengige av innsats fra lokalsamfunn, enkeltmennesker og frivillige organisasjoner. Det er bakgrunnen for Prosjekt Inkludering som Kirkens Bymisjon i 2016 startet i Oslo, i nært samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalens fire bydeler; Bjerke, Stovner, Alna og Grorud.

Faglige ressurser

Prosjektet er forankret på Stovner frivilligsentral, som Kirkens Bymisjon Oslo driver i samarbeid med Bydel Stovner. På Stovner frivilligsentral jobber ansatte med forskjellig fagbakgrunn.

Visjoner

Prosjekt Inkludering bygger på Kirkens Bymisjon sine verdier verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet og håp og tro. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdig og omsorg. Prosjektet vil fokusere på ressurser og muligheter, og ønsker at deltagerne skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp.

Våre mål

Våre hovedmålsettinger med prosjektet er at:

  • Kirkens Bymisjon sine virksomheter åpner opp for å ta inn deltagere fra felles introduksjonsprogram i språkpraksis.
  • Kirkens Bymisjon sine samarbeidspartnere i næringslivet tar inn deltagere fra felles introduksjonsprogram i arbeidspraksis.
  • nye møtesteder og fellesskap i lokalsamfunnene kan opprettes og utvikles.
  • det kan bidra til at bosatte flyktninger blir bedre kjent med og inkludert i fellesskapet i lokalsamfunnet de bor i.
  • flere skal engasjere seg og delta aktivt i lokalsamfunnet.
  • flere får tatt i bruk sine ressurser.