Ressurssenteret i Sandefjord startes opp våren 2018, og blir en viktig grunnpilar i alt vårt framtidige arbeid i byen.

I Kirkens Bymisjons mangeårige kontakt med mennesker som sliter i livene sine, både p.g.a rus, psykiske lidelser og andre utfordringer, synes ensomhet og isolasjon å være ett av de mest framtredende trekk i deres livssituasjon, og kanskje den problematikken som gir størst utfordring for deres mestring av både hverdag og høytid. Gjennom dette prosjektet vil vi ha hovedfokus på enkeltmenneskers og gruppers muligheter og potensiale, og bidra til at de nyttiggjør seg sine iboende ressurser i møte med andre mennesker.

Målet vil være å gjenskape selvrespekt, frimodighet, vilje og evne til å bekjempe ensomhet og isolasjon, i samhandling med andre, på tvers av ulikheter, alder, kulturell og sosial bakgrunn. Fokus vil være bedre mestring av hverdagslivet, og Resssurs-senteret vil være en god treningsarena for dette. Dette vil kunne skje både gjennom enkeltsamtaler, gruppearbeid, måltidsfellesskap, foredrag og undervisning, samt aktiv samhandling både med andre deltakere, frivillige og ansatte i ulike gjøremål og aktiviteter.

Ressurs-senteret blir en viktig grunnpilar i alt vårt framtidige arbeid i Sandefjord. Vi tror at svært mange av våre framtidige deltakere også i andre prosjekter i Sandefjord vil være innom Ressurs-senteret med tanke på å oppnå økt livsmestring, økt sosialisering og nettverksbygging.
Rent praktisk vil tilbudet bestå av en bemannet grunnbase som innbyr til enkeltsamtaler, gruppesamtaler, ressursgruppemøter(deltakere og ansatte/frivillige), livsmestringskurs og andre type møter, der hovedfokus vil være å bidra til å fremme enkeltmenneskers evne og vilje til å komme ut av ensomheten og inn i livgivende, sosiale sammenhenger. Det er ønskelig å etablere et kafé/serveringstilbud i tilknytning til Ressurs-senteret, fordi måltidsfellesskap gir grobunn for gode samtaler og nye relasjoner. Det kan også være en god utprøvings- og erfarings-arena for å redusere sosial angst og økt integrering.

I tillegg vil prosjektet etter hvert utvikle ulike type aktiviteter på dagtid, ettermiddagstid eller kveldstid, og være i stadig bevegelse og utvikling, med bakgrunn i deltakernes behov samt ressurs-situasjonen i prosjektet. Det ligger i prosjektets grunnpilar at «ett møte kan endre et liv, – flere møter kan endre et helt samfunn».

Kirkens Bymisjon Vestfold har bred erfaring i etablering og gjennomføring av prosjekter rettet mot mennesker i ulike, utfordrende situasjoner, og de fleste av våre prosjekter blir videreført som faste tiltak. Vi har også lang erfaring og kompetanse i bruk av frivillige, og dette sammen med aktiv brukermedvirkning vil være sentralt i et slikt prosjekt. Vi forventer at en del av aktivitetene som etter hvert utvikles i dette prosjektet vil være brukerstyrt, i tett samarbeid med ansatte og kompetente frivillige og i tråd med prosjektplanen som vedtas av en styringsgruppe. En viktig forutsetning og stor innsatsfaktor i dette prosjektet vil derfor være rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige medarbeidere.