Kirkens Bymisjons strategi 2020-2025

Kirkens Bymisjon ser i dag store utfordringer knyttet til splittelse, uro og avmakt i samfunnet. Forskjellene øker. Klimaendringene krever handling nå. Noen mangler tilgang til grunnleggende rettigheter. Stadig flere argumenterer for seg og sitt heller enn oss og vårt. Der fellesskap forvitrer og grupper settes opp mot hverandre, øker den sosiale spenningen. Et samfunn som fokuserer på forbruk, prestasjon og konkurranse, skyver mange ut.

I perioden 2020–2025 skal vi derfor stå sammen for å styrke håp og fremtidstro.

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt diakonale oppdrag er å avdekke urett, lindre nød, og påvirke årsakene til at nøden og uretten oppstår. Vi har stor bredde i virksomheter og tiltak. I perioden 2020–2025 skal vi gjøre en ekstra innsats overfor barn og unge i hele denne bredden. Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring til å styrke relasjoner og se hele mennesket.

Samtidig med uro og bekymring, ser vi stort potensial for bevegelse. Utenforskap kan møtes med fellesskap. Avmakt kan møtes med muligheter. Kraften i uro kan omsettes til handling.

Bygge fellesskap

Kirkens Bymisjon skal vise at det som forener oss er større enn det som skiller oss. Vi vil fremme holdninger og handlinger som omfavner mangfold i et raust og livssynsåpent samfunn.

Vi skal:

  • Være til stede i nærmiljøer, nabolag og digitale rom.

  • Skape felles aktiviteter på tvers av meninger, generasjoner, kultur, kjønn, seksualitet, religion og trossamfunn.

  • Invitere til dialog for å bygge bro mellom meningsmotstandere.

Styrke bærekraft

Kirkens Bymisjon skal ta vår del av ansvaret for klimaendringene. Hensynet til generasjoner som kommer etter oss skal styre valgene våre. Vi skal bidra til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Vi skal:

  • Bidra til at folk får muligheter til å leve rike liv, uten å forutsette et høyt materielt forbruk.

  • Påvirke utvikling av bærekraftige byer og steder som gir rom for alle.

  • La bærekraftsmålene styre arbeidet vårt.

Skape bevegelse

Kirkens Bymisjon vil mobilisere bredt for å bevege samfunnet i en retning som ivaretar likeverd. Vi skal kjempe for lik tilgang til rettigheter, og stå opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og urettferdighet.

Vi skal:

  • Inngå partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse vi selv ikke har, og være en foretrukket partner for det offentlige.

  • Søke å involvere alle det gjelder i alt vi igangsetter, og la den enkeltes ideer påvirke resultatet.

  • Protestere mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner, i medieutspill og kampanjer.

Året 2025

I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden. Vi har vist nestekjærlighet, sørget for inkluderende fellesskap, vernet om skaperverket og kjempet for rettferdighet. Kirkens Bymisjon har vist mot og forent krefter med flere for å styrke håp.

Strategien som PDF til nedlasting