Døgnavdeling

Behandlingen bygger på en ressursorientert og konstruktiv tilnærming. Dette innebærer blant annet at behandlingen tar utgangspunkt i pasientens ressurser og egne mål. Videre prøver vi å bygge på elementer som allerede eksisterer i pasientens tilværelse, og det legges stor vekt på å sette i gang prosesser som kan videreføres etter utskrivning.

En viktig del av behandlingstilbudet ved Døgnavdelingen er individualsamtalene. Det skal gis individuell oppfølging knyttet til områdene som er nevnt i behandlingsplanen med utgangspunkt i pasientens målsettinger. I tillegg skal individualsamtalene sikre at behandlingen fremstår som helhetlig for pasienten, og at den koordineres med oppfølgingen fra eventuelle andre instanser i hjelpeapparatet. Individuell plan vil kunne brukes i denne sammenheng. Individualbehandlingen gis av pasientens faste behandler. I tillegg kan pasientene få enkelte individualtimer hos andre i det tverrfaglig sammensatte teamet hvis dette er hensiktsmessig med tanke på spesielle problemstillinger.

Døgnavdelingen skal i samråd med pasienten involvere eventuell ektefelle, samboer, partner eller andre pårørende i behandlingen hvis dette vurderes som formålstjenlig. Hvis pasienten har omsorg for eller samvær med barn, kan det være aktuelt å drøfte muligheten for familiesamtaler, eventuelt samtaler med barna alene.

Døgnavdelingens gruppetilbud er en sentral del av behandlingsopplegget. Gruppetilbudet er forankret i kognitiv teori, sosial læringsteori, teori om tilbakefallsforebygging løsningsfokusert tenkning og elementer av psykodynamisk teori. Videre vil gruppene være forskjellige med tanke på hvorvidt formen er temaorientert/ undervisningspreget eller prosessorientert. De virksomme faktorene vil i forskjellig grad være informasjon, etablering av håp, læring av sosiale ferdigheter, samtale om viktige tema og en opplevelse av samhørighet