Tilbud og aktiviteter på Albertine

På Albertine kan du delta på ulike kurs og aktiviteter. Du kan også hente gratis kondomer, glidekrem og hygieneartikler. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med noen om din situasjon.

Det er alltid våre brukeres ønsker og behov som er utgangspunkt for hva vi kan bidra med. Albertine har kvalifisert personell som kan gi praktisk bistand og veiledning innenfor områdene: Helse, bolig, jobb, økonomi, rusproblematikk, sikkerhet, juridiske forhold og andre personlige eller sosiale utfordringer.

Oppsøkende arbeid

Gjennom oppsøkende arbeid ønsker Albertine å kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene og etablere kontakt med personer med prostitusjonserfaring. Vi arbeider oppsøkende både i forhold til gate- og innendørsarenaen.

Våre ansatte på Albertine sammen med ca 12 frivillige medarbeidere, oppsøker Stavanger sentrum 3 kvelder i uken, mandag, tirsdag og torsdags kveldene i kjernetiden 20.00 til 23.30. Vi bruker i denne sammenheng Bymisjonssenteret sin bil, og står der hvor kvinnene oppholder seg, parkert synlig og lett tilgjengelig for kvinnene som ønsker kontakt. I tillegg ringer vi ukentlig til personer som annonserer på internett.

I samtalene informerer vi om Albertine og øvrig hjelpeapparatet, i tillegg til å gi informasjon om prevensjon, sikkerhet, rettigheter, muligheter og plikter. Vi tilbyr også kondomer og glidemiddel.
Med et grunnleggende fokus på respekt, likeverd og det å møte mennesker der de er, arbeider vi med å etablere kontakt og bygge relasjoner over tid.

Individuell oppfølging:

Albertine har som målsetting å bistå brukerne ut fra deres egendefinerte ønsker og behov, ved å informere om, gi og henvise til adekvate tilbud. Relasjonsbygging står sentralt i Albertine sitt arbeid og vi tror på tillit og gjensidig respekt som et godt utgangspunkt for et godt samarbeid.

Personer med prostitusjonserfaring er en svært heterogen gruppe, med ulike behov, ønsker og reelle muligheter. Derfor ser vi det som svært viktig å ha en individuell tilnærming i tilbudet om oppfølging.
Oppfølgingen består ofte i støtte i forhold til det å nyttiggjøre seg helse- og sosiale tjenester, og spørsmål vedrørende bolig, arbeid, økonomiske eller juridiske forhold, oppholds- og arbeidstillatelse. Mange ønsker også samtaler og støtte i forhold til psykologiske forhold, sosialt nettverk og prostitusjonserfaring.

Åpen dør:

Albertine er et lavterskeltilbud, vi ønsker at brukerne våre skal føle at det er lett å ta kontakt og bruke tilbudet vårt. Vi inviterer inn til ulike gruppesamlinger som foreksempelt mødregruppen og norskkurset. Ellers legger vi ikke opp til faste dager med måltider, men prøver å invitere inn til spesielle anledninger som bursdagsfeiringer, julebord og andre begivenheter. Når vi inviterer inn til kurskveld/dag åpner vi alltid med et måltid mat. Videre har brukerne våre tilgang på PC og internett og fri telefon. Albertine ønsker at tiltaket skal kunne virke motiverende og oppbyggende og at det engasjerer og skaper deltakelse.

Norskkurs:

Albertine har siden januar 2013 tilbudt gratis norskkurs. Kurset blir avhold i Albertines lokaler en kveld i uken, mandags kvelden fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Tiltaket retter seg mot personer uten permanent opphold i landet, og er en arena der de får kunnskap, informasjon og støtte til å kunne hevde sine rettigheter. Det fremmer aktivitet og arbeid, og det utgjør ikke minst en arena for et inkluderende fellesskap med stort kulturelt og religiøst mangfold.

Undervisningen på kurset blir ivaretatt av frivillige medarbeidere fra Johannes voksenopplæring i Stavanger.

Mødregruppen:

Vi startet opp med mødregruppe for brukere av Albertine januar 2013. Dette tilbudet ble til da flere at kvinnene som bruker Albertine har fått barn eller venter barn i nær fremtid. Kvinnene har status som asylsøker/reflektant eller har annet opphold i Norge. Denne gruppen består i hovedsak av kvinner fra Nigeria.

Vi vet at kvinnene i utgangspunktet befinner seg i en sårbar og vanskelig situasjon. Det å bli mor og oppdra barnet alene i et fremmed land uten nær familie som støtter og veileder kan være svært vanskelig for kvinnene. Albertine ønsker å bidra til at mødrene kan møte de ulike problemstillingene/utfordringene sammen og samtidig skape et fellesskap hvor vi kan lære av hverandre. Mødregruppen blir arrangert i regi av Albertine og i våre lokaler en dag i uken. Det vil være ansatte på Albertine som leder gruppen og ivaretar den enkelte. Vi har også et ønske om å invitere inn andre faggrupper som kan ha en spisskompetanse som kan være nyttig for kvinnene.

Helsetilbud:

Albertine har siden høsten 2006 hatt et eget helsetilbud for kvinner som prostituerer seg i Stavanger. Tilbudet rettet seg spesielt gruppen mot utenlandske kvinner. Vår erfaring til nå viser at våre brukere er svært opptatt av helsespørsmål. Vårt mål er å gi råd for sikrere sex og å begrense andre helseplager. Alle som jobber ved Albertine har taushetsplikt.

Erfaren sykepleier er tilgjengelig hver dag mellom kl. 09.00 – 15.00. Tirsdager er også lege tilgjengelig mellom kl. 17.00 – 19.00.

Vi trenger navn og fødselsdato for å identifisere blodprøver og resultatet fra testing, men du må ikke vise legitimasjon. Albertines tjenester er gratis også for deg som ellers ikke har rett til helsehjelp i Norge.

For deg som har rett til fastlege i Norge, kan vi hjelpe deg å finne en fastlege om du ønsker det. Albertine hjelper deg selv om du har en fastlege, dersom du ikke vil være åpen om dine prostitusjonserfaringer med fastlegen.

Dersom du trenger behandling utover det Albertine kan gi, kan du eventuelt henvises til spesialist der du må betale for helsehjelp.