Søster til Søster

flerkulturelt ressurssenter

Søster til søster jobber mot vold, kjønnslemlestelse og forskjellige former for alvorlig tvang.

Søster til søster drives av Kirkens Bymisjon og tar utgangspunkt i at minoritetskvinner, på tross av sårbarhet, har unike ressurser og er viktige aktører når det gjelder å motarbeide forskjellige former for vold.

Minoritetskvinnene har flerkulturell forståelse, de er flerspråklige og de har viktige nettverk. I tillegg yter de ofte betydelig økonomisk og psykososial støtte i sine nettverk.

Hovedelementet i Søster til søster er - gjennom forskjellige kurs - å øke kompetansen til minoritetskvinner slik at de kan møte voldsutsatte og håndtere vold på en kompetent måte. For de som ønsker det er det også mulig å få opplæring til å bli kursholder.

Solidaritetsperspektiv

Søster til søster har også et solidaritetsperspektiv. Mange har et sterkt engasjement når det gjelder utfordringer i sine hjemland.

Med hensyn på spredning av kunnskap og endring av holdninger, er det langt på vei de samme utfordringene man har i Norge og i utviklingsland.

I den sammenheng ser Søster til søster på minoritetskvinner som viktige meningsbærere med stor innflytelse både her i Norge og ovenfor nettverk og familie i hjemland.

Søster til søster er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer!

Flerkulturelt arbeid

Kirkens Bymisjon arbeider med inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Vi vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap.

Les mer om Flerkulturelt arbeid

Trondheim

Med rundt 1000 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Trondheim

Kontakt

Kontaktperson