Aktivitetshuset Prindsen er et lavterskeltilbud for mennesker som har utfordringer innen rus- og/eller psykisk helse.

Formålet med Aktivitetshuset er å etablere et trygt og inkluderende sosialt nettverk for mennesker i Bydel Grünerløkka som lever med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.

Et inkluderende miljø

Blant aktivitetene vi tilbyr er felles måltider, turer og kunst- og håndverksaktiviteter. Men det kanskje viktigste som skjer på huset er de daglige samtalene over en god kopp kaffe.

«Lavterskel» betyr at vi ikke krever noen form for henvisning eller annen dokumentasjon, og at det ikke er krav om deltakelse i organiserte aktiviteter. Vi har svært få regler – den viktigste er at alle på huset er ansvarlige for å ivareta et mest mulig fordomsfritt og inkluderende miljø.

Fagkompetanse på huset

Husets fire ansatte har variert utdannings- og yrkeserfaring, med en samlet kompetanse innen sosialt arbeid, pedagogikk, interkulturell kommunikasjon og en rekke kunst- og håndverksfag.

I tillegg til å legge til rette for aktiviteter og samvær på huset, fungerer de ansatte også som et bindeledd mellom deltakere og behandlingsapparatet eller forvaltningen i bydelen. Eksempelvis kan vi være ledsagere ved møter på NAV eller delta i ansvarsgrupper, om deltakerne ønsker det.

Aktivitetshuset engasjerer rundt 25 frivillige, fordelt på ulike dager. De hjelper til praktisk med tilbereding og servering av mat, men deltar også aktivt på mange plan i miljøet, og er for eksempel ofte med på turer.

Praksis for studenter

Vi samarbeider også med flere utdanningsinstitusjoner, og har studenter i praksis hos oss i flere perioder. Fast er fire ukers praksis for fire studenter fra faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk ved OsloMet, og fire måneders praksis i vårsemesteret for to sosionomstudenter fra VID vitenskapelige høgskole.

Vår historie

Aktivitetshuset Prindsen feirer 20års-jubileum i 2018. Formålet har vært det samme hele veien, men siden oppstart har både antall deltakere og sammensetningen endret seg. Per i dag er i gjennomsnitt rundt 45 deltakere innom huset daglig, og vi huser mange nasjonaliteter. Utfordringene målgruppen vår møter er på mange områder de samme som for 20 år siden:

  • Mange sliter med ensomhet
  • mange strever med å etablere et sosialt nettverk etter behandling, institusjonsopphold eller terapi.
  • mange synes det er vanskelig å utløse den hjelpen de har krav på.
  • mange har opplevd at flere av tilbudene som hadde en forebyggende eller avlastende effekt, blir lagt ned.
  • mange har store utfordringer knyttet til kommunale botilbud, som i noen tilfeller er av en karakter som forsterker uro, rusbruk og psykisk sykdom.

Vårt mål

Aktivitetshuset Prindsens overordnede mål er at du som er deltaker, skal føle deg sett, respektert og ønsket.

Vi ønsker at du skal få utløst dine iboende ressurser –  og oppdage nye.

Vi driver ikke med behandling, men erfarer at et trygt og forutsigbart sosialt nettverk kan skape positiv endring i menneskers liv.

Aktivitetshuset får tilskudd fra Bydel Grünerløkka, men driftes av Kirkens Bymisjon. I tråd med Kirkens Bymisjons målsetning for sitt arbeid, er vi opptatt av at mennesker som kommer til oss skal oppleve seg myndiggjort. På Aktivitetshuset Prinsen kan dette innebære at vi prioriterer myndiggjørende tiltak for og sammen med mennesker som har få rettigheter eller som ikke får innfridd de rettighetene de har. Myndiggjøring kan også innebære styrket evne til å leve med det som er livshemmende eller kritisk, eller kraft til å holde ut i krevende overganger. Vi skal utforme våre aktiviteter med fokus på menneskers egne erfaringer, ressurser, nettverk, drømmer og håp.

Vi legger ingen tidsramme på deltakelsen på huset. Alle som definerer seg innenfor målgruppen vår, og har adresse i bydel Grünerløkka, kan bruke aktivitetshuset så mye og så lenge som de selv vil.

Velkommen inn til oss!

Våre samarbeidspartnere

Aktivitetshuset har flere faste samarbeidspartnere, som bidrar på ulike måter for å gjøre driften vår lettere – og for å skape mer trivsel for brukere, frivillige og ansatte. De viktigste er Kiwi Storgata / Norgesgruppen (matvarer), Torso Vulkan (kunst- og tegneutstyr), Friele (kaffe), Matsentralen og Sodexo (middag til førjulsfest). Aktivitetshuset er støttet av Oslo kommune.