Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kirkens Bymisjon bidrar spesielt til tre av bærekraftsmålene gjennom bredden av vårt arbeid.

Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i verden
Kirkens Bymisjon arbeider for et samfunn uten fattigdom, der alle har de ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Vi kjemper for et samfunn som ivaretar likeverd og alle har lik tilgang til rettigheter. Vi står opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og urettferdighet.
Vi inngår partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse vi selv ikke har, og vi protesterer mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner, i medieutspill og kampanjer for å påvirke til at alle skal få like muligheter.

Kirkens Bymisjon vil være tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra. Norge er et flerkulturelt og mangfoldig land. Vi vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap.

 • Delmål 1.2

  Innen 2030 skal Norge halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner.

  Barn og unge

  På 20 år har antall barn som vokser opp i fattige familier tredoblet seg i det rike og moderne Norge ser vi at tusenvis av barn kommer fra hjem med så liten inntekt at det får alvorlige sosiale følger både for voksne og barn. Dette motarbeider Kirkens Bymisjon både gjennom konkrete tiltak og politisk påvirkning. Frem mot 2025 har vi et ekstra fokus på barn og unge. Vi vil at alle barn skal erfare å være inkludert og kunne delta i fritidsaktiviteter og hverdagsliv sammen med familie og venner. Flere av våre tiltak for barn og unge bidrar med dette.

  Arbeid er en mulig vei ut av fattigdom

  Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassende arbeidsarenaer og samarbeider med NAV, næringsliv og kommuner om målrettet arbeidstrening for å bidra til at medarbeiderne kommer over i ordinært lønnsarbeid. Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon også å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv.

  Politisk påvirkning

  Selv om arbeid er en mulig vei ut av fattigdom, vil ikke arbeidslinja alene løse fattigdomsproblemet. Derfor arbeider Kirkens Bymisjon for å påvirke at økonomiske stønader holdes på et levelig nivå og at minstestandarder opprettholdes. Dette gjør vi i form av politisk påvirkning, rapporter og kampanjer som synliggjør effektene av å vokse opp i fattigdom.

 • Delmål 1.3

  Norge skal innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare.

  Kirkens Bymisjon er opptatt av at alle som kjenner på kroppen hva fattigdom innebærer, skal møtes med respekt og med et tjenestetilbud som sikrer at grunnleggende behov kan ivaretas. Gjennom gatenære møtesteder, overnattinger, kafeer og aktivitetshus tilbyr vi mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær, meningsfulle aktiviteter og fellesskap. Sammen med vårt påvirkningsarbeid er disse viktige bidragsytere til FNs bærekraftsmål #1.

  Helsehjelp

  Kirkens Bymisjon mener tilgang til grunnleggende helsehjelp er en menneskerettighet for alle. Vi arbeider for at papirløse migranter skal få den helsehjelpen de nå får hos oss, av kommune- og spesialisthelsetjenesten der de oppholder seg i Norge. For uavhengig av sin juridiske status og i kraft av å være menneske, trenger alle som har en sykdom kvalifisert hjelp. Vi tror at det å få hjelp til å bli frisk også gir mulighet til å bruke sine ressurser og å ta gode valg.

  Det viktigste Kirkens Bymisjon kan gjøre for å påvirke politiske beslutninger som bedrer levekårene for fattige og marginaliserte grupper, er:

  – synliggjøre konsekvensene av de manglene og skjevfordelingene vi ser på disse områdene i dag

  – påvirke de som har myndighet til å vedta endringer.

  Vi er en aktør som nyter stor respekt og troverdighet i samfunnet, og vi kjenner forholdene blant de mest utsatte bedre enn de fleste politikere. Dette er en rolle som forplikter oss til å påvirke de instanser og personer som har myndighet til å skape endring, inntil nødvendige endringer er vedtatt og innført.

Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land
Kirkens Bymisjons samfunnsoppdrag er blant annet å myndiggjøre og inkludere alle mennesker i samfunnet. Arbeid med marginaliserte grupper og de som står utenfor både økonomisk og sosialt, har alltid vært en del av vår kjernevirksomhet. Vi har derfor bedre forutsetninger enn de fleste instanser i samfunnet til å synliggjøre mangler i eksisterende systemer som kan være til hinder for å oppnå gode levekår. Vi kan benytte denne erfaringen til å vise til nødvendigheten av utfyllende og kompletterende tiltak for at alle mennesker skal kunne nyte godt av de offentlige tilbudene.
Vi skal sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.

 • Delmål 10.2

  Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

  Selv om vi i Norge har systemer som skal ivareta alles rettigheter og gi like muligheter til alle, er det mange som faller utenfor. I stor grad skyldes dette at systemer, tilbud og tiltak er laget slik at ikke alle klarer å forstå og nyttiggjøre seg sine rettigheter og muligheter.

  Kirkens Bymisjon jobber derfor for å opprettholde og videreutvikle tiltak som gjør at den enkelte opplever myndiggjøring, og som styrker ulike grupper og enkeltindivider til å kunne ivareta sine egne interesser. Vi har en unik posisjon i dette arbeidet fordi vi har den innsikten, kjennskapen, og ikke minst tilliten i ulike flerkulturelle miljøer, som er nødvendig for å kunne gi relevant hjelp. Dette gjør oss i stand til å etablere målrettede tiltak for mennesker som ellers ikke får sine rettigheter ivaretatt eller opplever å få muligheter på lik linje med andre i samfunnet.

  Vår erfaring fra arbeidet og posisjon i samfunnet gir oss derfor gode forutsetninger til å synliggjøre mangler i eksisterende systemer som kan være til hinder for å oppnå gode levekår. Dermed kan vi også i vårt påvirkningsarbeid vise til nødvendigheten av utfyllende og kompletterende tiltak, for at alle mennesker skal kunne nyte godt av de offentlige tilbudene.

  Gjennom et bredt spekter av våre tiltak bidrar vi til disse delmålene.

  Flere tusen frivillige gjør en innsats til nytte og glede for andre og seg selv innenfor Kirkens Bymisjons ulike aktiviteter og tiltak.

  For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det samarbeid og sterke partnerskap, og sivilsamfunnet spiller en viktig rolle. Gjennom den store frivilliginnsatsen er det veldig mange som er med å løfte frem styrket sosial bærekraft rundt om på våre virksomheter.

  Vi erfarer også at frivilligheten i seg selv bidrar til myndiggjøring og sosial inkludering for mange av de som deltar i frivillig arbeid. Mange har opplevd frivillig innsats som et viktig skritt på veien til inntektsgivende arbeid eller som en viktig arena for å praktisere språk, utvikle ferdigheter og delta i samfunnet. Frivilligheten har dermed også en egenverdi som bidrar til målsetningene.

  Både gjennom vårt gatenære arbeid, arbeid overfor migranter og flerkulturelle, barn og familier bidrar Kirkens Bymisjon til flere av delmålene for å redusere ulikhet i samfunnet.

 • Delmål 10.3 og 10.4

  Delmål 10.3

  Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet (…).

  Delmål 10.4

  Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.

  Delmål 10.3 og 10.4 omhandler tiltak som er tett knyttet opp mot fattigdomsproblematikk, og er til dels sammenfallende med Kirkens Bymisjons tiltak under FNs bærekraftsmål 1.

 • Delmål 10.7

  Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk.

  Ved hjelp av den kjennskapen vi har til de berørte gruppene og menneskene kan vi påvirke beslutningstakerne ved å synliggjøre konsekvenser – både av dagens politikk, og av tiltak vi ser er nødvendige for å lykkes i større grad med bl.a. inkluderingstiltak i samfunnet.

  Innsiktsfull tilrettelegging er avgjørende for menneskers livskvalitet og inkludering i samfunnet. Vi har kjennskap til, og erfaring med, de største utfordringene for bl.a. migranter når de skal leve og inkluderes i samfunnet vårt. Hovedtrekkene i dette er språk, skole, arbeid og trygge sosiale arenaer. Når dette ikke er på plass eller ikke fungerer bra vil det føre til redusert livskvalitet for de menneskene dette gjelder.

  Kirkens Bymisjon tilstreber å samarbeide med offentlige instanser, slik som kommuner, for å bedre dette.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene
De beste løsningene for å nå bærekraftsmålene gjør vi sammen med og i samarbeid med andre. I kampen mot fattigdom og for en mer rettferdig fordeling av ressurser, rettigheter og muligheter, samarbeider Kirkens Bymisjon med organisasjoner og personer som selv har erfart hva utenforskap og fattigdom innebærer.

 • Delmål 17.17

  De beste løsningene for å nå bærekraftsmålene gjør vi sammen med og i samarbeid med andre.

  Kirkens Bymisjon skal stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn.

  Vi skal gjennom samskaping skape en verdi sammen som bidrar konstruktivt til en utfordring i samfunnet. Dette skal vi gjøre ved at partene deler kunnskap, erfaringer og ressurser for å finne frem til nye og innovative løsninger. Våre mange arbeidstiltak er gode eksempler på dette.

  Gjennom våre arbeidstiltak vil vi:

  · bidra til et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv der mennesker kan delta, i varierende livssituasjoner og med ulike forutsetninger.

  • lage arenaer der mennesker kan styrke sin kompetanse, tilhørighet og selvtillit.
  • bistå mennesker som trenger en treningsarena på vei inn i ordinært lønnsarbeid.
  •  ha et bredt spekter av tilbud om arbeid, aktivitet og frivillig innsats, for at flest mulig skal finne et tilbud som passer.

  Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassede arbeidsarenaer med stor variasjon av arbeidsoppgaver. Gjennom dagsarbeid eller ved verksteder og produksjonssteder kan medarbeiderne i et inkluderende fellesskap øke sin kompetanse, sin tilhørighet i arbeidslivet, og eventuelt sine språkferdigheter.

  Kirkens Bymisjon samarbeider med NAV, kommuner, organisasjoner og næringsliv om etablering av arbeidstiltak og for målrettet arbeidstrening som bidrar til at medarbeiderne kommer over i ordinært lønnsarbeid.

  I våre arbeidstiltak er miljøaspektet (reparasjon, gjenbruk av materialer, bruktsalg etc.) sterkt tilstede.

FNs bærekraftsmål | standard.no

Miljø

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss til å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning.

Vi vil at vi i alt vårt arbeid tar ansvar for miljøet, både av hensyn til vår samtid og kommende generasjoner. Kirkens Bymisjon jobber for å nå FN’s Bærekraftsmål også innen klima og miljø.

 • Les mer

  Mange av våre virksomheter er i dag miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Vårt langsiktige mål er at alle Kirkens Bymisjons virksomheter i Norge skal sertifiseres. Mange av Kirkens Bymisjon Oslo sine virksomheter har en tydelig klima- og miljøprofil i tillegg til den overordnede sosiale profilen, og bidrar til å redusere klimaavtrykket. Her er noen eksempler:

  Våre arbeidstilbud er til stede i mange byer og tettsteder i Norge, og sysselsetter mennesker som, av ulike grunner, står utenfor arbeidslivet. På verkstedene produseres gave-og interiørprodukter av høy kvalitet ved gjenbruk og ombruk av materiale som glass, pvc-plast og tapetrester.

  Kirkens Bymisjon driver aktivitets og utlånssentraler av sportsutstyr i mange byer og tettsteder fra nord til sør i Norge. Ved å låne ut gratis utstyr til sport og fritidsaktiviteter forebygger vi at barn og unge ekskluderes fra idrett. Tiltakene har en tydelig miljøprofil ved å oppfordre og legge til rette for gjenbruk av utstyr.

  I flere norske byer driver Kirkens Bymisjon profesjonelle sykkel-verksted og sykkelbutikk. I tillegg til å ha en klar sosial profil, bidrar de ansatte til å redusere samfunnets klimaavtrykk ved å gi sykler og sykkelutstyr lengre levetid.

  I flere av Kirkens Bymisjons stiftelser drives gjenbruksbutikker med tydelig miljøprofil, i tillegg til den sosiale profilen.

  Mange av virksomhetene i Kirkens Bymisjon henter mat fra Matsentraler. Matsentralen Norge kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper de vanskeligstilte. I tillegg til å yte mathjelp, bidrar vi til å redusere matbransjens store utfordring med å kaste fullt brukbar mat og reduserer samfunnets miljøavtrykk. Kirkens Bymisjons tekstilinnsamlingsvirksomhet samler inn brukte tekstiler på Sør – og Østlandet. Av tekstilene som samles inn går 80% som gjenbruk av klær, 14% går til materialgjenvinning og 6% går til energigjenvinning.