Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kirkens Bymisjon bidrar spesielt til tre av bærekraftsmålene gjennom bredden av vårt arbeid.

Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i verden
Kirkens Bymisjon arbeider for et samfunn uten fattigdom, der alle har de ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Vi kjemper for et samfunn som ivaretar likeverd og alle har lik tilgang til rettigheter, og står opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og urettferdighet.
Vi inngår partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse vi selv ikke har, og vi protesterer mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner, i medieutspill og kampanjer for å påvirke til at alle skal få like muligheter.

 

Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land
Kirkens Bymisjons samfunnsoppdrag er blant annet å myndiggjøre og inkludere alle mennesker i samfunnet. Arbeid med marginaliserte grupper og de som står utenfor både økonomisk og sosialt, har alltid har vært er en del av vår kjernevirksomhet. Vi har derfor bedre forutsetninger enn de fleste instanser i samfunnet til å synliggjøre mangler i eksisterende systemer som kan være til hinder for å oppnå gode levekår. Vi kan benytte denne erfaringen til å vise til nødvendigheten av utfyllende og kompletterende tiltak for at alle mennesker skal kunne nyte godt av de offentlige tilbudene.
Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene
De beste løsningene for å nå bærekraftsmålene gjør vi sammen med og i samarbeid med andre. I kampen mot fattigdom og for en mer rettferdig fordeling av ressurser, rettigheter og muligheter, samarbeider Kirkens Bymisjon med organisasjoner og personer som selv har erfart hva utenforskap og fattigdom innebærer.