Bedre livsvilkår for enkeltmennesker

Bybo bidrar til å stabilisere vanskeligstilte menneskers eksisterende boforhold eller bistår med å etablere et nytt.

Ta kontakt!
  • Kirkens Bymisjons boligprosjekt retter seg mot personer som:

    er uten bolig, opplever bosituasjonen som uholdbar, står i fare for å miste boligen sin, strever med å bo stabilt og godt.

  • Bybo kan bistå den enkelte med:

    ansvarsavklaring ved vedtak, bekymringsmeldinger til rette offentlige myndighet, koordinering av samarbeid med hjelpeapparatet, hjelp til skriving av søknader, deltakelse på møter med offentlige instanser, fastlege, advokat, m.m, hjemmebesøk.