Bybo bidrar til å stabilisere vanskeligstilte menneskers eksisterende boforhold eller bistår med å etablere et nytt. Målet er å bedre livsvilkårene til enkeltmennesker i Trondheim.

Kirkens Bymisjons boligprosjekt retter seg mot personer som

 • er uten bolig,
 • opplever bosituasjonen som uholdbar,
 • står i fare for å miste boligen sin,
 • strever med å bo stabilt og godt.

Bybo kan bistå den enkelte med

 • ansvarsavklaring ved vedtak,
 • bekymringsmeldinger til rette offentlige myndighet,
 • koordinering av samarbeid med hjelpeapparatet,
 • hjelp til skriving av søknader,
 • deltakelse på møter med offentlige instanser, fastlege, advokat, m.m,
  hjemmebesøk.