Enga

Strukturerte rammer og fokus på den enkeltes ønsker og behov.

Enga er et bo- og omsorgstilbud for mennesker med behov for døgnkontinuerlig oppfølging. De som bor på Enga har hatt et liv preget av langvarig rusmiddelbruk, kombinert med ulike somatiske og/eller psykiske helseplager.

Vi gir individuell bistand til mestring av hverdagslivets utfordringer. I arbeidet legger vi vekt på å ivareta og respektere beboernes integritet og å styrke opplevelsen av egenverd. Tilbudet inkluderer miljøterapi, helsefremmende tiltak og aktiviteter. Målet er å forebygge funksjonsfall og å opprettholde og forbedre den enkeltes funksjonsevne.

  • Vårt tilbud

    Faste aktiviteter og tett oppfølging fra fagpersonell. Vi har langtidsplasser og er døgnbemannet.

    Les mer
  • Hvem vi er til for

    Vår målgruppe er personer med langvarig rusavhengighet, uavhengig av hvilke rusmidler det dreier seg om.

    Les mer