Heggeli Barnehjem

For barn som fungerer i større grupper.

 

Ved vår avdeling i Guldbergsvei 31 har vi godkjenning for fem barn i alderen 2-12 år i en stor trevilla på Skøyen. Barna mottar i første omgang tilpasset omsorg og miljøterapeutisk behandling. For en del av barna vil det også være aktuelt med ytterligere oppfølging fra andre instanser for å sikre tilpasset hjelp og oppfølging. Hvordan denne hjelpen best ytes avgjøres i forhold til hva som vurderes mest hensiktsmessig for det enkelte barn. For eksempel kan bistand fra psykisk helsevern enten ytes i form av direkte kontakt med barnet eller gjennom veiledning til personalet.

Gjennom oppholdet gjennomføres en miljøterapeutisk kartlegging som bakgrunn for vurderinger om hva som vil være barnets behov i en videre omsorgssituasjon. På bakgrunn av dette vil det i samråd med plasserende instans (barneverntjenesten, Bufdir og Bufetat) vurderes hva slags omsorgsarrangement som vil være best egnet for det enkelte barnet.

I tillegg til oppfølging av barna ved institusjonen, er institusjonens personale i konstant beredskap for familiehjemmene der barn fra våre avdelinger bor.