• Interesse for å hjelpe barn som strever
  • Hjemmebesøk og grundig kartlegging
  • Forberedelse på oppgaven
  • Generell godkjenning
  • Tilvenningsprosess for fosterbarn og familiehjem
  • Tett oppfølging under hele oppdraget

Slik blir dere fosterforeldre i et familiehjem

Lurer du på hvordan gangen i en fosterhjems-søknad er? Her er hva dere går gjennom på veien frem til å bli godkjent som fosterforeldre.

Hvordan er egentlig prosessen frem mot å bli et familiehjem? Fra den første henvendelsen deres når familiekonsulentene  på Heggeli, til de leverer sine vurderinger til det kommunale  barnevernet som tar den endelige avgjørelsen, skal dere gjennom en periode som kan være utfordrende, men også lærerik. Her er noe av det dere kan forvente før dere blir fosterforeldre på Heggeli:

Den første henvendelsen

Kristin Bjerke har jobbet på Heggeli barnehjem siden 1988. Hun er familiekonsulent, og jobben hennes handler blant annet om å følge opp barna og familiehjemmene de flytter i. Det er også Kristin som tar i mot mange av de første henvendelsene på telefon eller e-post fra par som ønsker å bli fosterforeldre.

–Det er varierende hva de har hørt om oss. Noen har bekjente som er familiehjem, eller har erfaring fra jobb i skole, barnehage og annet med barn som strever.

Andre kan være helt ferske i fosterhjem-løpet, og vet lite om hva et familiehjem er.

Noe av det første Kristin gjør, er derfor å gå gjennom et skjema sammen med søkeren, og på basis av svarene, bestemmer hun om de mulige fosterforeldrene siles ut med en gang eller om de går videre.

De hun bestemmer at hun gjerne vil gå videre med, inviterer hun til en videre samtale.

En del interesserte faller av her, og grunnene kan være flere: Kanskje endrer de mening etter å ha fått tenkt litt eller fått et mer nyansert innblikk i hva et slik omsorgsoppdrag går ut på. Noen får kanskje informasjon om oppdraget som ikke stemmer overens med forventningene de har til denne oppgaven.

De som allerede kjenner til Heggeli barnehjem og barna som kommer dit er fosterforeldre-kandidater Kristin gjerne holder fast på.

Det er en forutsetning for de som skal bli familiehjem at de har interesse for å forstå og lære mer om barn som strever.Kristin Bjerke, familiekonsulent for familiehjem på Heggeli.

I tillegg vil det være en styrke med relevant yrkesbakgrunn eller på annen måte ha erfaring med barn med denne typen utfordringer.

Hjemmebesøk og grundig kartlegging

–Når vi ser at vi har funnet en familie som kan være aktuell, tar vi ganske raskt kontakt for å dra hjem til dem. Da drar vi alltid to personer fra Heggeli. Herfra starter en grundig godkjenningsprosess, hvor vi har relativt hyppige og veldig grundige samtaler med familiene, forklarer Kristin.

–Vi drar også hjem til dem sammen med saksbehandler fra barnevernet, som har ansvaret for barnet, og som vi er i tett dialog med under hele prosessen.

Det er altså ikke bare en enkelt konsulent som avgjør om et barn kan flytte inn i et mulig fosterhjem, men et helt team. Det, samt at familiekonsulentene gjerne bruker lang tid på å godkjenne familiehjem, er viktig, forklarer hun.

For barna som bor på Heggeli har ofte vært gjennom flere fosterhjemsplasseringer og brudd før de kommer hit. Målet er at de aldri skal måtte gå gjennom det en gang til.

For de som ønsker å få oppdrag som familiehjem, kan godkjenningsfasen være en ganske omfattende prosess å gå gjennom.

–Det er veldig mye kontakt og møter med ulike instanser – nesten som en fulltidsjobb, kommenterer «Knut», som er en av fosterforeldrene som har fosterbarn fra Heggeli. Fordi fosterbarnet hans har vedtak om å bo på hemmelig adresse, kan heller ikke «Knut» snakke under eget navn.

Han forteller at tross de mange møtene, satte han og familien stor pris på grundigheten, og den tryggheten Heggelis ansatte hadde rundt prosessen.

De har lang erfaring, og mye kunnskap rundt det de gjør.Fosterfar i familiehjem på Heggeli

Forberedelse på oppgaven

Familiekonsulentene på Heggeli vet mye om hva slags utfordringer familiene vil komme til å møte når de får et nytt barn eller ungdom i hus. For mange vil det være nyttig å gå et PRIDE-kurs som Bufetat arrangerer over hele landet. Men det er likevel viktig for konsulentene å snakke med søkerne om hva oppdraget vil innebære.

– I starten snakker vi gjerne om hvem dere er som familie, hva slags ønsker dere har i forhold til barnet, hva slags bomiljø dere har, hva slags skoletilbud som finnes i nærheten. Etter hvert går vi mer inn på scenarioer og temaer som vi ønsker at dere reflekterer rundt, som for eksempel avvisning, som ofte skjer. Hvordan ser fosterforeldrene for seg at de vil reagere på det?

Hun gir et eksempel:

–Si at du får en jente på sju år som har med seg så mye i sin mentale bagasje at hun ikke tør å stole på noen voksne. Du gir og gir, men hun snur seg bare bort, avviser deg. Det gjør noe med oss alle å bli avvist slik, påpeker Kristin Bjerke.

–Kanskje får det deg til å tenke  at du er en dårlig fostermor. Eller motsatt: Hva om barnet nesten «spiser deg opp»? Henger på deg hele tiden? Hva om de lyver, stjeler – hvordan vil det være? Slike ting snakker vi om, og vi prøver å få søkerne til å reflektere over hvordan de vil kunne reagere.

Hun er klar på at de forbereder familiene på at det kan bli et tungt oppdrag. Samtidig er det viktig å finne balansen, så ikke det blir svartmaling.

 Det er viktig at de ser hvor mange gevinster det gir å være fosterforeldre. At de kan se at jeg er en person som kan gjøre en endring i et barns liv.

I løpet av godkjenningsprosessen har familien 3-4 besøk fra Heggeli, á 2-3 timer hver gang. Hele prosessen kan strekke seg over 2-3 måneder, og når den er ferdig har foreldrene og konsulentene snakket om de fleste aspekter av livet.

– Ja, du blir gjennomsøkt, både du, familien, økonomien, yrket og interessene, bekrefter Lena Lind, leder på Heggeli Barnehjem.

– Men, du må absolutt ikke ha en perfekt fortid, snarere tvert i mot. Vi har alle sår gjennom et langt liv. Men hvordan du har håndtert det, hva det har gjort med deg, hva du har gjort med det, har du vokst på det? Det er den refleksjonen vi gjerne vil ha tak i, og som vi tenker at du må ha. Du må ha jobbet deg gjennom det. Og du må være ærlig å fortelle om alt.

For barna kan utfordre deg  mer følelsesmessig enn du tror, og da er det viktig at du klarer å snakke om det med en veileder, slik at dere sammen kan finne ut av det, understreker hun.

Generell godkjenning

Etter at vurderingsfasen er over, skriver Heggelis konsulenter en rapport med sin anbefaling, og sender den eventuelt videre til ansvarlig barnevern som gjør den endelige godkjenningen.

Deretter starter Kristin og de andre familiekonsulentene prosessen med å se på om de som har barn i sitt system som kan passe sammen med de godkjente fosterforeldrene.

– Barn som har bodd på Heggeli barnehjem i en periode først, kjenner ofte våre konsulenter godt. Vi har erfart at det gjør prosessen ekstra trygg, både for barnet og familiehjemmet, forklarer hun.

Tilvenningsprosess for fosterbarn og familiehjem

Når de har funnet et hjem de tror kan passe godt med et av barna på Heggeli, starter de tilvenningsprosessen.

– Vi kommer da på besøk i det godkjente familiehjemmet sammen med barnet, forteller Kristin.

  1. Første besøk er et par timer, der barnet og særkontakten besøker fosterfamilien sammen.
  2. Etter noen dager er de tilbake og blir litt lenger. Da lar de gjerne barnet få være et par timer alene med fosterfamilien.
  3. Tredje besøk er et overnattingsbesøk. Da overnatter både barnet og særkontakten.
  4. Når det endelig er tid for avreise fra Heggeli til barnets nye hjem, holdes en stor avskjedsfest på Heggeli. Da er alle voksne som kjenner barnet og alle de andre barna tilstede, og det markeres med kaker og taler at en overgang skal skje.

Men heldigvis for både barn og voksne, stopper ikke kontakten med Heggeli opp der.

Tett oppfølging under hele oppdraget

– Det er vår oppfølging overfor fosterhjemmet virkelig begynner, forklarer Kristin Bjerke.

For etter at fosterhjemmet er godkjent og har fått et barn, har de fast veiledning med en konsulent fra Heggeli hver fjortende dag, samt gruppemøter med andre fosterfamilier.

Vi følger familiene tett, og er kontinuerlig tilgjengelige.Kristin Bjerke, familie-konsulent for Heggelis familiehjem

– Nye familiehjem møter erfarne familiehjem, og får hjelp og støtte til prosessene de skal inn i. Det kan gi andre perspektiver på utfordrende situasjoner å drøfte dem med andre som har tilsvarende erfaringer. Nye familiehjem deltar også i et opplæringsprogram med åtte samlinger der ulike tema gjennomgås hver gang. Det er vår modell, forklarer Kristin.

Les mer om den tette oppfølgingen du får som familiehjem på Heggeli.