Ordliste

Forklaring på vanlige ord og uttrykk 

 • Advokat

  Person som er ekspert på norsk lov. I en rettssak så er en advokat for den ene part, eksempelvis politiet, men en annen er advokat for den som er anklaget for å ha gjort noe galt. Denne omtales som forsvarer.

 • Arrestasjon/arrest

  Når politiet tar deg med til politistasjonen fordi de tror man har gjort noe straffbart/ som ikke er lov i norsk lov.

 • Barneansvarlig

  En ansatt i fengselet som passer på rettighetene til barn og unge med foreldre i fengsel. Alle fengsler i Norge har en barneansvarlig.

 • Besøksforbud

  Den innsatte får ikke lov til å få besøk. Dette varer i en begrenset periode.

 • Besøksrom

  Rommet hvor dere er når dere besøker mamma/pappa i fengsel.
  Her kan du se bilder av et typisk besøksrom.

 • Besøkstillatelse

  Det er et papir som viser at du får lov til å besøke den du kjenner som sitter i fengsel.Besøkstillatelsen må man ha med seg på besøk.

 • Brev- og besøksforbud

  Den innsatte får ikke lov til å ha kontakt med andre enn dem som jobber i fengselet og advokaten sin.

 • Celle

  Soverommet til den som sitter i fengsel. Noen steder kalles det rom i stedet for celle.

  Her ser du bilde av hvordan det ser ut på et høysikkerhets- og et lavsikkerhetsfengsel

 • Domfelte

  Et annet ord for innsatt/ personen som sitter i fengsel eller må gjennomføre en straff.

 • Fange

  En som sitter i fengsel. Fange er et gammeldags ord, nå sier man innsatt.

 • Fengsel

  Et sted hvor voksne som har brutt loven og fått en dom må være en bestemt stund

 • Forvaring

  En ekstra streng dom. Den gis hvis man har gjort noe alvorlig som skader eller krenker andre og det er fare for at man gjør det igjen. Straffen er tidsubestemt, det vil si at den innsatte ikke vet hvor lenge han/hun må sitte i fengsel.

 • Forsvarer

  En person som skal hjelpe den som har gjort noe straffbart å få en rettferdig straff.

 • Fotlenke

  Elektronisk soning. Hvis mamma eller pappa skal sone i maks fire måneder eller har fire måneder igjen til prøveløslatelse, kan de søke om å bruke fotlenke. Man kan bo hjemme, men må alltid ha på seg fotlenken som overvåker deg hele døgnet. Den ser ut som en stor klokke som man har på beinet. Man får bare lov til å gå ut når det er avtalt.

 • Frihetsberøvelse

  Dette er grunntanken bak fengselssoning i Norge. Straffen er å ikke ha frihet til å bestemme selv over livet sitt, hva man vil gjøre eller hvor man vil være. Det er straff nok i seg selv, man straffes ikke ekstra i fengselet.

 • Høyt sikkerhetsnivå

  Et fengsel med strengere regler enn i et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Mamma eller pappa er mer innelåst på cella, fengselet har typisk en høy mur utenfor og det er strengere kontroll med det meste. Kalles også lukket fengsel.

 • Innsatt

  En som sitter i fengsel.

 • Id-nummer

  I fengsel får innsatte et eget nummer av taushetshensyn. Det er for eksempel ikke alle som vil at alle de andre innsatte skal vite hva de heter til etternavn. Dersom du noen gang skal ha tak i mammaen eller pappaen din uten at det er avtalt, er det viktig at han eller hun har gitt deg det nummeret. Uten id-nummeret hjelper det ikke at du vet navnet hans/hennes, du må ha begge deler.

 • Lavt sikkerhetsnivå

  Et fengsel med mindre strengere regler enn i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Hit kommer ofte de med korte dommer eller de som snart er ferdig med å sone. Kalles også åpent fengsel.

 • Lovbrudd

  Noe som ikke er lov å gjøre under norsk lov.

 • Lukket fengsel

 • ND – dom (narkotika domstol)

  Straffereaksjon hvor man soner hjemme. Man dømmes til et opplegg som man må gjennomføre. Det kan være arbeid, timer hos behandler osv. Etter å ha fulgt opplegget en stund skal man opp for domstolen igjen for å vise hva man har gjort og om det har fungert. Deretter kan man dømmes til neste fase med videre opplegg. Det er fire faser totalt: iverksettelsesfasen, stabiliseringsfasen, ansvarsfasen og videreføringsfasen.

 • Norsk statsborger

  En som er født i Norge eller har fått norsk statsborgerskap.

 • Omvisningsbesøk

  I noen fengsler kan dere komme og se hvordan det ser ut i fengselet før mamma eller pappa skal inn og sone. Da kan deres for eksempel se cella, gymsalen, arbeidsstedet og kjøkkenet.

 • Permisjon

  Ferie fra fengselet. I utgangspunktet er det 18 døgn i året, men den kan utvides til inntil 30 døgn. Det er ikke alle som alltid får permisjon. For eksempel må man sone en liten stund før man kan begynne med permisjoner.

 • Pårørende

  Den nærmeste familien til den som sitter i fengsel. Barn regnes som pårørende.

 • Prøveløslatelse

  Det betyr at man slipper ut av fengsel før hele soningstiden er over. Men hvis man gjør noe straffbart mens man er på prøveløslatelse, så må man inn i fengsel igjen.

 • Sikkerhetssluse

  En Metalldetektor lik den du ser på en flyplass som besøkende må gå gjennom før de skal på besøk i høysikkerhetsfengsel.

  Her kan du se bilder fra en sluse

 • Soning/sone/straffegjennomføring

  Den tiden man må i fengsel eller gjør opp for seg på andre måter. Det er ulike varianter: å sitte i høy- eller lavsikkerhetsfengsel, fotlenk, få bot, samfunnsstraff og ND – dom ( Narkotika domstol)

 • Samfunnsstraff

  En dom som betyr at mamma eller pappa ikke behøver å sone i fengsel. Man kan bo hjemme og gå på skole eller jobbe. Det mest brukte alternativet til fengselssoning.

 • Straffeutmåling

  Avgjørelsen om hva slags straff man skal få og hvor alvorlig/langvarig straffen skal være.

 • Utvisning

  At man ikke får lov til å bli i Norge. Dette gjelder kun dersom personen ikke er norsk statsborger. Blir vedkommende utvist, betyr det at personen må flytte tilbake til landet han/hun ble født i eller er statsborgere av.

 • Varetektsfengsling

  Det betyr at man må sitte i fengsel mens politiet etterforsker om man har gjort noe straffbart.

 • Åpent fengsel

  Et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Kalles også lavsikkerhetsfengsel.

  Her kan du se bilder fra et lavsikkerhetsfengsel.

Kilder: kriminalomsorgen.no og barneansvarlige på Ringerike fengsel og Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof.