Om oss

I Jobb er et lavterskeltilbud for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser, som står utenfor det ordinære arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak. Vi tilbyr betalt dagsarbeid.

Mellom rusavhengighet og rusfrihet er det dager man kan jobbe, og dager hvor livet krever andre ting. Tilsvarende hvis psykiske lidelser er en utfordring. På I Jobb på Kirkens Bymisjon i Lillestrøm kan man velge seg inn i arbeidslivet i gode perioder – og ut når det går dårligere. På den måten føles ikke presset og forpliktelsene for stort, samtidig får man anledning til å være en aktiv deltager i samfunnet ut fra sine forutsetninger.

I utgangspunktet tilbyr vi tre timers sysselsetting de dagene det er arbeid. Hvis det møter flere arbeidstakere enn det vi har av tilgjengelig oppdrag, trekkes det om jobbene. Etter endt arbeid får man kontant oppgjør, gitt at man har oppfylt de kravene han/hun har forpliktet seg til i kontrakten.

  • Vi stiller ingen krav om at man skal slutte å ruse seg. Men, man kan ikke ruse seg i løpet av arbeidsdagen, og må være skikket til å gjøre en god jobb. Personalets vurdering av ruspåvirkningsgrader og arbeidsevner til å utføre dagens arbeidsoppgaver er derfor udiskutabel.
  • Man må være presis. Oppmøte for jobb er kl. 08.20 – 08.40. Etter 08.40 mister man muligheten for jobb den dagen.
  • Oppdrag utføres mellom kl. 09.00 og 12.00, og honorar utbetales kontant umiddelbart etter arbeidsdagens slutt.
  • Man får tilbud om gratis frokost mellom kl. 08:20 – 08:40.
  • Vi har arbeidstøy tilgjengelig.
  • Arbeid på I jobb er ikke ordinært arbeid, men regnes som dagsoppdrag og lønnes som honorar. Honoraret innrapporteres, og det betales arbeidsgiveravgift og forsikring for de timene oppdraget varer. Feriepenger er innbakt i honoraret og vil ikke utbetales i tillegg.
  • Honoraret utbetales kontant rett etter at oppdraget er avsluttet med kr 120,- pr. time før skatt.
  • Den enkelte må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for å kunne få jobbe her.

For å jobbe på gaterydding må man først ha en inntakssamtale.  Møt opp eller ring for å avtale tid.

Avdelingsleder/fagkoordinator telefon 99420020