Om Kvartal XIII

Kvartal XIII er et tiltak i Kirkens Bymisjon og startet opp i januar 2017. Vi har en samarbeidsavtale med Oslo kommune, Velferdsetaten.

Kvartal XIII tilbyr boliger med heldøgnstjenester til personer over 18 år med psykiske lidelser. Vi holder til i en bygård i Knut Alvssonsvei 2-4 på Sinsen i Oslo. Hos oss kan du bo over lengre tid dersom du har behov for det og mottar tjenester fra oss.

Respekt, omsorg og rettferdighet

En av de viktigste visjonene for vårt arbeid  er at alle mennesker skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet. Dette preger vår virksomhet gjennom måten vi møter hverandre på, både beboere, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.

For unge med psykiske lidelser

Vi ønsker primært å gi et tilbud til unge med psykiske lidelser, og vil legge til rette for unge voksne med flerkulturell bakgrunn. Folk i byen vår kommer fra mange forskjellige kulturer, med ulike syn og tilnærminger på helse og sykdom. Dette mangfoldet ønsker vi å gi plass til på Kvartal XIII.

Vår fagkompetanse

I Kvartal XIII har vi en tverrfaglig tilnærming til den enkelte beboers livssituasjon og bistandsbehov. Derfor har vi ansatt sosionomer, sykepleiere, familieterapeut, idrettspedagog, vernepleier, miljøarbeidere og personer med erfaring fra kunst og kultur.

Vårt arbeid er forankret i en sosialfaglig og miljøterapeutisk tradisjon, og vi baserer oss mye på Recovery, tanken om at alle kan leve meningsfulle liv til tross for psykiske helseutfordringer. Selvbestemmelse og selvstyring er viktige prinsipper her, at alle kan finne sin egen vei.

Vil du lese mer om Recovery-filosofien? 

Støtte og fellesskap

Vi legger vekt på selvstendighet gjennom å gi tilpasset støtte og omsorg.
Hos oss har du tilgang til fellesskap, og vi har tilbud om ulike aktiviteter og trening i praktiske gjøremål. Vi legger også til rette for dagaktiviteter som f.eks skole eller arbeid.

Ansatte er tilgjengelige på dag og kveld, men du kan også ta kontakt om natten ved behov.

Vi samarbeider med andre instanser, institusjoner og andre personer som kan være viktige for deg, dersom du ønsker det. Dette kan være fastlege, skole, arbeidsgiver, DPS, døgninstitusjoner, NAV, familiemedlemmer og andre.

Samarbeid med pårørende

Vi ønsker å bidra til at overgangen fra foreldrehjem eller institusjon til egen bolig blir enklere for både deg og dine pårørende. Derfor inviterer vi alle til et samarbeid der vi kan utveksle nyttig informasjon og kunnskap. Samarbeidet er avhengig av gjensidig tillit, der vi avtaler med deg hvordan vi skal samarbeide og hvor hyppig kontakten skal være.