Et forebyggende tilbud til foreldre

Nanna-Marie senter for foreldre og barn er et forebyggende tilbud i barnevernet.

Det er frivillig og basert på samtykke fra foreldrene. Vi behandler søknadene raskt, og for familier som ønsker plass, kan vi tilby:

 • Et barnevennlig miljø
 • Hjelp til å snu en negativ utvikling
 • Støtte i en utfordrende livssituasjon og forslag til tiltak etter endt opphold
 • Kvalifisert oppfølging – fagfolk tilstede hele døgnet
 • Egne 2-roms leiligheter
 • Beskyttelse og trygghet
 • Kunnskapsformidling
 • Gruppetilbud og individuell oppfølging
 • Kultursensitiv tilnærming til familier med minoritetsbakgrunn

Utredning og kartlegging

Som en del av Kirkens Bymisjons barneverntiltak, har Nanna-Marie erfaring i et bredt spekter av faglige metoder, vi har kompetanse i nyere sped- og småbarnsforskning og vi er opptatt å holde oss oppdatert på utviklingen i vårt fagfelt.

Når du og din familie har fått plass på Nanna-Marie, vil vi først foreta en kartlegging av deres utfordringer og behov. Det kan innebære en barnevernfaglig kartlegging eller en mer omfattende utredning.

Under kartleggingen samarbeider vi både med din familie og med barneverntjenesten eller helse- og omsorgstjenesteloven som har søkt dere inn til Nanna-Marie. Dette arbeidet vil så danne grunnlaget for hva slags handlingsplan vi skal legge opp for dere i tiden fremover, og hva vi skal fokusere på når det gjelder endring og veiledning. Varigheten på oppholdet er avhengig av bestillingen fra barneverntjenesten. Et utredningsopphold hos oss varer ca. 3 mnd. og et veiledningsforhold kan vare opp til et år.

Underveis i oppholdet vil vi på Nanna-Marie jobbe tett med barneverntjenesten, og i ansvarsgruppemøter vil vi evaluerer hvordan det går med dere som familie. Alle familiene holdes orientert om våre vurderinger og blir presentert for dem i forkant av møter med barneverntjenesten.

Etter endt opphold på Nanna-Marie vil det skrives en rapport hvor vi svarer på den bestillingen som barneverntjenesten presenterte i starten av oppholdet.

Noen av våre veiledningsmetoder

 • Miljøterapi

  Vi er opptatt av at miljøet Nanna Marie skal bidra til gode utviklingsmuligheter for familiene. Vi legger derfor vekt på å skape en ramme av trivsel hvor familiene både i egen leilighet og i fellesskapet opplever støtte og ivaretakelse. Husmøter, felles middager og avtalte aktiviteter som turer lek, eller eventyrstunder bidrar til dette.

 • Familieterapi

  I familieterapi fokuserer vi på relasjonen mellom barn og foreldre. Arbeidet tar utgangspunkt i at foreldrene er de mest sentrale bidragsyterne både til barnets utvikling og til opprettholdelse av de problemene som kan oppstå.

 • Trygghetssirkelen – COSP

  Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting/COS) tar utgangspunkt i barnets behov for tilknytning. Sammen med foreldrene jobber vi med bevisstgjøring rundt barnets behov og å reflektere om seg selv som omsorgsperson. Målet er at foreldrene skal få en økt forståelse og refleksjon på hvordan tilknytning preger samspillet og relasjonen mellom foreldre og barn. Arbeidet foregår både i gruppe og individuelt.

 • Crowell-prosedyren

  Crowell-prosedyren (Crowell & Feldman) er en av flere samspillsobservasjoner som vi bruker på Nanna-Marie. Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner, samt i situasjoner som stiller et større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for dets utvikling.