Behandlingen vår

Mestring av rusmiddelavhengighet er vanskelig. Skal du lykkes, må du gjøre valg som fremmer et meningsfylt liv for deg. Vi bistår deg i den prosessen.

I vår behandling bruker vi både individuell terapi, parterapi, grupper, kurs, nettverksarbeid, friluftsliv og felles miljøaktiviteter. Alle gruppebehandlinger og treningsturer er tilpasset der du er i behandlingen. Det er viktig at du deltar aktivt, om du skal lykkes med behandlingen.

Treningsturer uten rus

Treningsturene står sentralt. Det betyr kortere eller lengre turer ut fra institusjonen, der pasientene skal trene på å mestre livet uten bruk av rusmidler. Treningsturene både forberedes og evalueres sammen med pasienten.

Tverrfaglig behandling

Mennesker med omfattende rusmiddelbruk kan ofte ha vært utsatt for betydelige belastninger også før rusproblemet oppsto. I tillegg vil rusmiddelavhengighet i seg selv nesten alltid medføre store tilleggsvansker. Derfor har vi et tverrfaglig behandlingstilbud som kan bistå deg på ulike deler av din livssituasjon.

Anerkjennelse og mestring

Endringsfokusert rådgivning er sentralt hos oss, helt fra organiseringen av behandlingen, til arbeidet vi gjør individuelt og i grupper. Det innebærer at vi tar høyde for den ambivalensen du som rusavhengig kan føle på når du skal gå gjennom en endringsprosess. Enhver som søker en endring i livet sitt, vil oppleve tvil, usikkerhet og indre motstand. Vi ønsker å være med på og løfte motivasjonen din og bidra konstruktivt på veien mot en ny hverdag. Derfor kjennetegnes vårt behandlingstilbud av mye anerkjennelse og fokus på mestring.

Behandlingens faser

 • Inntaksfasen

  Når vi mottar en henvisning, foreslår vi en tid for vurderingssamtale. I denne samtalen deltar du som søker og din ruskonsulent/kontaktperson. Vi informerer om tilbudet vårt, samtidig som dine utfordringer og behov kartlegges. Målet med vurderingssamtalen er å gi deg nok informasjon til å avgjøre om Origosenteret er det riktige stedet for deg.

  Ved oppstart blir du tatt imot av inntaksleder og behandler. En individuell plan inkludert kriseplan sikres for alle pasienter før ankomst.

   

   

   

   

 • Kartleggingsfasen

  De første 2-3 månedene går du gjennom en kartleggingsfase. I denne perioden er det viktig at du skjermes og får innarbeidet en god døgnrytme og struktur. Her går du også gjennom en kartlegging av sentrale områder i livet ditt, som fysisk og psykisk helse, rusmiddelbruk, nettverk, skole/arbeid, økonomi, lovbrudd, interesser og sosiale ferdigheter.

 • Behandlingsfasen

  I de neste 6 månedene er du i behandlingsfasen. I denne fasen jobber du tett med dine behandlere om å følge din behandlingsplan. Alle pasienter hos oss lager sin egen individuelle behandlingsplan sammen med sin terapeut. Planen tar utgangspunkt i resultatene fra kartleggingsfasen, og brukes av deg og det tverrfaglige behandlingsteamet for at dere sammen skal drøfte tiltak for å nå dine mål og takle utfordringer som ligger foran deg. Temaer som rusmestring, økonomi og bolig står sentralt. Treningsturer (permisjoner)både forberedes og evalueres sammen med deg.

  Økt bevissthet om rusmønster

  Et av verktøyene vi bruker for å kartlegge rusens funksjon hos deg som pasient er det vi kaller FAK. FAK står for Foranledning, Atferd og Konsekvens. Der vi ser på hva som kan være foranledningen til bruk av rus, og snakker om hva som vil være konsekvensen av det. Samtalene filmer vi, før vi ser på opptakene sammen. Dette kan gi deg økt bevissthet rundt ditt eget rusmønster, og bli et målrettet verktøy for å forebygge tilbakefall, først i forbindelse med treningsturer (permisjoner), deretter for en rusfri tilværelse etter endt behandling.

  Egen plan for barna

  På Avdeling Familie vil pasientene i tillegg til egen rusbehandling, også ha mål knyttet til svangerskap, fødsel og omsorg for barn. Rusmiddelavhengighet overføres ofte fra generasjon til generasjon, og vi ønsker å bidra til å bryte en slik «vond sirkel». Om du som gravid starter behandlingen så tidlig som mulig i svangerskapet gir det deg en mulighet til å forberede deg på foreldrerollen både praktisk og mentalt.

  Alle gjør så godt de kan ut i fra sine forutsetninger. Ved å legge deg inn på Origo med barnet/barna dine har du tatt det første viktige steget for å kunne gi dem den trygge oppveksten de har krav på.

  For å sikre at deres behov blir tilstrekkelig ivaretatt har barna på Origosenteret en egen behandlingsplan. Personalet vårt har høy kompetanse på rusutsatte barn, og vi har stor romslighet for barnas ulike forutsetninger. Hos oss møtes alle med empati – og får mulighet til å utvikle egen empati.

  Det er også et mål for oss å bidra til en god og stabil foreldre-barnrelasjon selv om du ikke har med deg barnet/barna dine i behandlingen. Her vil barnevernstjenesten være en viktig samarbeidspartner.

  Konfliktløsning og samtale for par

  Om du ønsker å delta i rusbehandling sammen med din samlivspartner, tilbyr vi også bistand til parforholdet. Gjennom parsamtaler kan vi bidra til å løse opp i eventuelle fastlåste konflikter dere har, eller tidligere erfaringer knyttet til rus. Dere får også undervisning i samliv, går bufferkurs som gir verdifulle verktøy til å håndtere forskjellene dere i mellom, og vi samtaler om hvordan du og din partner sammen kan planlegge for tiden etter behandling.

 • Utskrivningsfasen

  I de 3 siste månedene på Origosenteret, er du i utskrivningsfasen. I denne perioden vil du tilbringe stadig mer tid utenfor institusjonen. Her vil det være et tett samarbeid mellom deg og din ansvarsgruppe for å sikre en best mulig overgang til livet etter behandlingen.

  Videre oppfølging

  Vårt hovedmål er at våre pasienter gjennom behandlingen skal styrke sine forutsetninger for å gjøre valg som fører til varige endringer. Alle skal ha en oppdatert individuell plan (IP) når de utskrives, og du vil også få tildelt en koordinator for å sikre deg god poliklinisk behandling (ettervern).