Mestring av rusmiddelavhengighet er vanskelig. Skal du lykkes, må du gjøre valg som fremmer et meningsfylt liv for deg. Vi bistår deg i denne prosessen.

Alle pasienter hos oss får to faste behandlere, psykolog og miljøterapeut.

I samarbeid med pasienten utarbeides det en behandlingsplan som bygger på resultater fra kartleggingene. Behandlingsplanen inneholder konkrete mål og tiltak som pasienten skal jobbe med. Planen evalueres og korrigeres hver sjette uke.

Forberedelsen til livet etter behandlingen starter tidlig i forløpet. Målet er at overgangen til livet utenfor institusjonen skal bli så god som mulig.

Behandlingen består av individuelle og gruppebaserte tiltak.
Tilbudet kjennetegnes av anerkjennelse og mestringsopplevelse knyttet til pasientens erfaringer og behov. Aktiv deltakelse og samarbeid fra pasienten er en forutsetning for et godt resultat.

Behandlingen legger stor vekt på å avdekke rusens funksjon og tilrettelegge for mestring av vanskelige situasjoner på og utenfor institusjonen. Dette skjer først og fremst gjennom planlegging og evaluering av treningsturer (permisjoner).

Det fokusers også på impulsivitet, der kortsiktige og langsiktige konsekvenser står sentralt.

I tilbudet inngår ulike aktiviteter som gå- og løpegrupper, sykkelgruppe, matlagingskurs, yoga, musikkterapi og overnattingsturer.

 • Har du et rusproblem?

  Er du rusavhengig og ønsker å ta nytt grep om livet ditt? På Origosenteret kan vi hjelpe deg på veien fra rusmiddelavhengighet til et rusfritt og meningsfylt liv. For å lykkes, kreves det at du deltar aktivt i behandlingen. Under oppholdet bor du på egen hybel eller i leilighet (par/familie). I samarbeid med behandlerne din utarbeides en behandlingsplan som tar utgangspunkt i dine styrker, utfordringer og mål. Behandlingstiden er inntil ett år, og består av individuelle samtaler, grupper og aktiviteter. På Origosenteret vil du bli møtt med forståelse og respekt.

 • Er du i et parforhold der begge har et rusproblem?

  På Origosenteret har vi lang erfaring med å tilrettelegge for par der begge er i rusbehandling. Dere vil på samme måte som andre pasienter ha egne behandlere og egen behandlingsplan. Men i tillegg er det også en forventning om at dere deltar i parsamtaler og et kurs som er spesielt tilrettelagt for par (kalt bufferkurs). Dere bor i egen leilighet under oppholdet

 • Er du gravid og har et rusproblem?

  I vår familieavdeling kan du, din partner og barnet ditt, sammen få god hjelp og behandling. Bruk av rusmidler og medikamenter kan være skadelig for fosteret. Det er derfor viktig at behandlingen starter så tidlig som mulig i svangerskapet. Dette vil gi det beste utgangspunktet både for barnets helse og for samspillet med foreldrene. Du vil få mulighet til å forberede deg på foreldrerollen både praktisk og mentalt, samtidig som du jobber med egen rusmiddelproblematikk.

 • Er du mamma/pappa og har et rusproblem?

  Vi vet at rusmiddelavhengighet ofte overføres fra generasjon til generasjon. Vi ønsker derfor å bidra til å bryte en slik «vond sirkel». Får vi deg som er forelder tidlig i behandling kan vi hjelpe deg med å bryte et uheldig mønster, slik at hele familien får et bedre samspill.

  Målet er at familien skal leve et stabilt og rusfritt liv sammen. Dersom barnet/barna ikke deltar direkte i behandlingen på Origosenteret, er målet allikevel å bidra til en stabil og god foreldre/barn- relasjon.

  Barneverntjenesten er alltid en sentral samarbeidspartner i familiearbeidet.

Forberedelse til utskriving
Som ledd i å sikre en best mulig overgang til livet etter behandlingen er det tett samarbeid med pasientens ansvarsgruppe.

Helseavdelingen
Vår helseavdeling har leger (spesialister i rus- og avhengighetsmedisin) og sykepleiere som ivaretar den medisinske oppfølgingen av våre pasienter. Behovet for substitusjonsbehandling anerkjennes som et viktig hjelpetiltak for mange.