Språk er nøkkelen til vellykket integrering!

I all arbeids- og aktivitetssammenheng foregår kommunikasjon/dagligtale på norsk.

Språk gjennom arbeid kjennetegnes av ressurser, tid, romslighet, nettverk, muligheter, tilhørighet - identitet i et nytt land.

Rom og tid for alle

Vi gir den enkelte muligheter til å bruke og utvikle språket i et raust og inkluderende miljø, hvor det er rom og tid til å overvinne språklige, sosiale, faglige og kulturelle barrierer.

Aktivitetskafeen er base og oppmøtested den enkelte arbeidsdag. Kafeen kjennetegnes i stor grad av evnen til å ta høyde for den enkeltes livssituasjon og å være et sosialt møtepunkt for mennesker – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, livssyn, fortid og eventuelle utfordringer.

Relasjonsbygging og menneskemøter er grunnlaget for alt vi gjør – alle som kommer hit blir sett og møtt for den de er.

Tilrettelagte arbeidsarenaer

Språk gjennom arbeid er et prekvalifiserende tiltak for innvandrere og flykninger som står langt fra arbeidslivet og andre ordinære samfunnsarenaer. Deltakerne får tilrettelagt språktrening på ulike arbeidsarenaer, Vaktmestertjenesten, Bruktbutikken og kjøkken/kafe/kantine i Aktivitetskafeen. Vi tilbyr deltakelse på felles aktiviteter gjennom Aktiv Fritid, nettverksbygging og individuell veiledning.

Gjennom tiden i tiltaket skal deltakerne erfare fellesskap og sosial inkludering, oppleve personlig mestring, samhandling og samskaping med andre gjennom styrking av egne kommunikasjons- og språkferdigheter.

Mål om ordinær jobb

Hensikten med tiltaket er å istandsette personer med lave språk- og kommunikasjonsferdigheter til deltakelse i andre arbeidsrettede tiltak, med mål om ordinær jobb.

 • Styrking av arbeidsrettet språk- og kommunikasjonsferdigheter på ulike arbeidsarenaer.
 • Veiledning knyttet til arbeidslivskutymer, herunder kulturkoder, forskjeller og utfordringer knyttet til roller, kjønn, familie og samfunn.
 • Trene arbeidsferdigheter, utprøve ulike arbeidsoppgaver, samt tilby grunnleggende kartlegging av tilretteleggings- og kompetansebehov.
 • Styrking og utvikling av den enkeltes personlige nettverk.
 • Opplevelse av inkludering i arbeidsmiljø og fritidsfellesskap, samt tilhørighet til lokalmiljø.
 • Styrke den enkeltes handlekraft og evne til selvstendig problemløsing og livsmestring.

Alle deltakerne følger en personlig plan som evalurers fortløpende sammen med prosjektkoordinator. Etter endt gjennomføring utvikles en skriftlig rapport med vurdering og forslag til videre plan. Ved avslutning skal deltakerne være i stand til å videreføres til arbeidsrettet tiltak, ordinært arbeid eller utdanning.

Hvem er vi til for?

Flyktninger og innvandrere mellom 18 og 60 år, gjerne med store språklige utfordringer og som har behov for alternative læringsarenaer og individuelt tilpasset praktisk norskopplæring. Tiltaket er primært tilpasset deltakere med språknivå A1 eller lavere, analfabeter og/eller personer uten skolebakgrunn.

Livsmestringskurs

Sentralt i tiltaket er et 10-ukers livsmestringskurs som har fokus på den enkelte deltakers identitet og selvforståelse. Kurset er utviklet av integrativ terapeut, Marit Eikstad, og ledes i dag av prosjektkoordinator.

 

 • "Jeg liker godt tiltakets kombinasjon av praktisk læring, arbeidstrening og arbeidsrettet norskopplæring. Prosjektleder deler felles visjon for deltakerne og legger til rette for et veldig godt samarbeid med NAV. Dette skaper et fleksibelt og tilpasningsdyktig opplegg for hver enkelt deltaker."

  Linn Mari Fosbæk
  NAV Drammen
 • "Våre deltakere har hatt meget godt utbytte av tiltaket. De opplever det som språklig utviklende, personlig meningsfylt og sosialt inkluderende. Deltakerne opplever å bli sett og tatt på alvor gjennom individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver og opplæringsløp."

  Valdis-Iren Pedersen
  Drammen Voksenopplæring