Velkommen til St. Hanshaugen seniorsenter!

Åpent hus som i samspill med nærmiljøet legger til rette for fellesskap, livsutfoldelse og aktivitet, slik at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem.

Senteret drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag for bydel St. Hanshaugen, og står for et åpent og inkluderende fellesskap der hver enkelt kan ta del ut fra egne ønsker og behov. Mennesket er skapt til fellesskap med andre. Gjennom samvær og deltakelse i aktiviteter ved eldresenteret fremmes vennskap, tilhørighet og sosialt nettverk.

Vi tilbyr ulike kurs, kulturarbeid, frivilligarbeid, kafé- og servicetilbud, ulike språkkurs og og mange ulike treningstilbud. Vi driver også utviklingsarbeid innenfor forebyggende arbeid.

Det er et nært samarbeid med bydelsadministrasjonen, bydelens hjemmetjeneste, frivilligsentralen, eldresenter for døve og døvblinde (aktiviteter mandager og tirsdager) og Sentrum St.Hanshaugen sokn.

Vi er 5 faste medarbeidere ved senteret, som utgjør 4,3 årsverk.

Frivillig innsats er senterets uunnværlige ressurs!  

Bli frivillig!