Hva vi gjør

Vi på V13 har over årene samlet en sterk kompetanse på hvordan vi kan samarbeide med ungdommene og trygge dem i troen på en positiv fremtid.

Relasjon, mestring og motivasjon er stikkord for arbeidet på V13.

 • Motivasjon er etter vår erfaring det viktigste elementet for at ungdommene skal få lyst til å ta skolehverdagen og livet sitt tilbake.
 • Relasjoner er essensielt for at ungdommene skal ønske å komme her og utvikle seg.
 • Mestring er med på å gi et bedre selvbilde og lyst til å fortsette.
  Det at vi er tydelige voksne som ser ungdommene for hvem de er, har en stor betydning for deres selvfølelse.

Målet vårt er å motivere ungdommene videre på veien. Det gjør vi på ulike måter:

 • Motivasjonsskapende metoder

  • Relasjonsmotivasjon

   Vi skaper trygge, tillitsskapende relasjoner til alle ungdommene. Følelsen av å høre til i et felleskap er en stor motivasjonsfaktor.

  • Mestringsmotivasjon

   Det å oppleve at man er god til noe skaper stor motivasjon og interesse. Derfor er det viktig at ungdommene våre utfordres i noe nytt, men at vi som voksne ivaretar balansen, slik at ingen kjenner prestasjonspress. Vi ønsker å bidra til at alle, både store og små, kan oppleve mestring, og finne noe faglig de er gode på.

  • Vitensmotivasjon

   Gode relasjoner, og trygge elever, er et viktig utgangspunkt for et godt læringsmiljø i klassen. At du i tillegg opplever mestring, er enda en motivasjonsfaktor for å ta inn viten.

    

  • Prestasjonsmotivasjon

   Hos oss skal du ha mulighet for å være i en læringssammenheng uten å måles og veies. Vi skal legge til rette for undervisning hvis eneste formål er å være spennende, gøy og lærende, uten karakterer og bedømming.

  • Handlingsorientert ros

   På V13 roser vi prosessen og innsatsen, fremfor resultatet. Å bli rost for noe konkret du har gjort underveis i prosessen vil både gi bedre selvfølelse og motivasjon videre.

  • Medbestemmelse og selvbestemmelse

   Medbestemmelse er en viktig faktor i forhold til motivasjon. Vi inviterer ungdommene til å være med og skape årsplanen og bestemme hvilke aktiviteter vi skal gjøre. Det er motiverende å være med til å sette sitt eget preg på undervisningen.

   Vi legger også til rette så ungdommene kan velge mellom flere oppgaver enn de trenger å løse, for eksempel velge seg 4 av 7 oppgaver. Det kan skape motivasjon, da det alltid vil være en oppgave man kan få til og som man dermed kan starte med.

  • Relevans

   Vise ungdommene Hva man skal bruke det faglige til i den virkelige verden.

  • Trene gode arbeidsvaner

   Hjelp til å styre konsentrasjonen, hvordan man overvinner ulyst, hvordan man legger planer.

  • Tydelighet

   Formulere tydelige, konkrete forventninger til hva som skal skje, hvordan de skal gjøre. Vise maler, modeller og eksempler.

  • Refleksjon

   Evaluering og selvevaluering etter hver skoledag. Det å reflektere over dagen er en måte å skape overblikk over hva som har skjedd og at man faktisk har fått noe til og har mestret noe.

  • Mestring

   Legge til rette for at den enkelte elev skal få til mestring i den aktiviteten som er planlagt. Gjøre det lett for ungdommen å få det til riktig med tydelig og konkrete forklaringer og forventninger.

  • Livsmestring

   Via relasjonsbygging og fellesskapsfølelse vil vi arbeide med å styrke ungdommenes tro på egne ressurser og egen kraft til å klare seg godt i livet. Oppbygging av selvverd, selvtillit skal være med til å hjelpe ungdommene med å klare motgang og løse egne problemer.

  • Felleskap og individuelle behov

   Vi skal på V13 legge til rette for samvær og fellesskap som det primære. Relasjonene kommer i første rekke, men samtidig skal vi også legge til rette for at ungdommene kan jobbe med deres individuelle ønsker og behov i forhold til læring av ulike ferdigheter.

 • Adferdstreningsmetoder

  • ART

   Aggression Replacement Training, er et manualbasert program som retter seg mot barn og unge som har alvorlige adferdsvansker, eller som risikerer å utvikle det.

  • Gjennom sinnekontrolltrening

   Gjennom sinnekontrolltrening lærer vi barna å identifisere hva som utløser sinnet deres, gjenkjenne sine egne signaler på sinne og få kontroll over sinne. De får hjelp til å oppdage irrasjonelle tanker og erstatte dem med en mer rasjonell forståelse av situasjoner.

  • Sosial ferdighetstrening

   Den sosiale ferdighetstreningen innebærer at deltakerne lærer seg å tenke trinnvis. De øver på ferdigheter som å gi komplimenter og håndtere kritikk. Til sammen er det rundt 50 ferdigheter som deltakerne kan trenes i. Rollespill er en viktig del av treningen, og deltakerne får hjemmelekser som å øve hjemme på en bestemt ferdighet.

  • Moralsk resonneringstrening

   Treningen i moralsk resonnering består i å gi deltakerne en forståelse av hvilke konsekvenser deres handlinger får for andre mennesker og for fellesskapet.Formålet med intervensjonen er å øke barns sosiale kompetanse for dermed å redusere atferdsvansker hos barn og unge.

 • "Han stortrives hos dere. Vi ser allerede hvordan han har mye å fortelle de andre om aktiviteter."


  Tilbakemelding fra rådgiver om elev i skolegruppe.