Om oss

V13 skal være tilstede i hullene, der ungdom og deres familier opplever en utfordrende hverdag. Vi skal være der det offentlige helsevesenet ikke er.

Vil du bli frivillig hos oss?

V13 er et ungdomstiltak i Bergen for ungdommer mellom 13 og 18 år, som trenger en plass hvor de kan skape relasjoner, være sammen med venner eller snakke med voksne som er nærværende.

V13 er også:

 • Et tilbud for ungdommer som av en eller flere grunner sliter med å være en del av vanlige skoletilbud. Hos oss kan de gå et alternativt skoleforløp i forlengelse av det offentliges tilbud.
 • En plass som tilbyr ungdommer med fattigdomsproblemer eller ungdommer med få opplevelser i livet ulike aktiviteter og ferieopplevelser.
 • En rusfri arena. Et fristed hvor ungdom kan senke skuldrene, slappe av, blomstre og utvikle seg.
 • En møteplass hvor alle kan være uten krav om å skulle prestere, men samtidig bli utfordret og få mulighet for å oppleve mestring og suksess. En arena hvor tillitsskapende og trygg relasjonsbygging skal danne grunnlag for motivasjon til å mestre livet.
 • En forbyggende arena, et sosial- og pedagogisk faglig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og et bindeledd mellom ungdom, familie og ulike offentlige instanser. Vi skal være tilstede i hullene hvor det offentlige hjelpeapparat ikke er.

To steder i byen

V13 fordeler seg på to tilbud i Bergen; Aktiviteter i Sentrum, og Aktiviteter i Slettebakken.
På Sentrum-tilbudet vårt, i Kong Oscars gate, har vi mye fokus på å tilby alternative skoleløp for ungdom i ungdomsskole og videregående. I tillegg har vi rusfrie aktiviteter både på ukedager og i helg.
I Slettebakken bidrar vi mye med leksehjelp. I tillegg drar vi på mange aktiviteter sammen, og vi har egne tilbud for jenter i nærmiljøet.

Faglig kompetanse

V13 har drevet med ungdomsarbeid i Bergen siden 1993, fra 1997 som del av Kirkens Bymisjon. Grunntanken har alltid vært å tilby åpne møteplasser for ungdommer som oppholder seg i sentrum uten å ha noe å drive med.

Vi er 8 ansatte og 20 frivillige som jobber med ungdommene. Fire av våre ansatte har norsk bakgrunn og fire har minoritetsbakgrunn. Alle har vi enten en sosialfaglig eller en pedagogisk utdannelse, dessuten har vi mye erfaring fra tidligere arbeidsplasser, blant annet innen barnevernet, Utekontakten, Steinerskolen, ungdomsskolen, videregående og håndverkprofesjoner.

Alle våre fast ansatte er utdannet i ART, Aggression Replacement Training, et manualbasert program som retter seg mot barn og unge med alvorlige adferdsvansker.

Helhetlig fokus

V13 har fokus på alle arenaene ungdommene beveger seg mellom, både hjem, skole og fritid.
En så systematisk tilnærming gjør at vi lettere kan avdekke hva hver enkelt av ungdommene har behov for å snakke om og få støtte til. Derfra lager vi sammen en felles plan for hvordan vi videre skal forebygge negative hendelser, og løfte troen på en konstruktiv vei videre.
Vi samarbeider også med ungdommens foreldre for å få det til.

Positiv endring i ungdommers liv

I V13 er målet vårt å gi ungdommene opplevelse av mestring, økt sosial kompetanse og motivasjon til skolegang for å unngå negativ utvikling. Gjennom å våge å tro på ungdommenes ressurser, vise dem at de kan, og samtidig være tydelige modeller og veiledere for dem, skal V13 skape en positiv endring i deres liv.
Vi ønsker å være en rusfri arena som kan:

 • Skape positive relasjoner mellom ungdom og voksne og ungdom imellom.
 • Skape bedre selvbilde og selvtillit for ungdommene
 • Gjøre ungdommene bedre i stand til å takle motgang
 • Bidra til at ungdommene får lyst til å lære
 • Bidra til at ungdommene mestrer å delta i sosiale sammenhenger
 • Skape tilhørighetsfølelse for alle
 • Skape mestringsopplevelser for alle
 • Skape motivasjon for skole og utdanning
 • Bidra til at alle føler seg sett og hørt