Sekvensiell behandling

Denne behandlingsformen er for pasienter med et rusmiddelproblem som ikke har behov for langtidsbehandling, men hvor poliklinisk oppfølging ikke vurderes å være nok. Vi tar også i mot pasienter i LAR. Et sekvensielt opphold strekker seg over 15 måneder. Pasienten veksler mellom å være innlagt i tre måneder for deretter å være hjemme i egen bolig i tre måneder. Til sammen er pasienten innlagt i tre perioder. Vår metodiske tilnærming baseres på intensiv gruppebehandling. Overordnet arbeider vi etter en traumesensitiv tilnærming. Det vil si at vi har et fokus på trygghet, relasjon og følelsesregulering. Hoveddelen av behandlingshverdagen foregår i egen avdeling, men med noen felles møtepunkter sammen med langtidsavdelingene.

Samordnet inntak

I vårt sekvensielle behandlingsprogram har vi faste inntaksdatoer. Det vil si at gruppene ikke er åpne for nye pasienter i løpet av den tre måneders lange innleggelsestiden. Dette bidrar til forutsigbarhet i form av en stabil gruppe gjennom oppholdet.

Individuell oppfølging

På Veslelien får alle pasienter tildelt en hovedkontakt og psykolog som blir vedkommendes hovedbehandlere. Alle blir fulgt opp med regelmessige samtaler og kartlegging. I fellesskap vil det bli fokusert på økt livskvalitet og rusmestring. Felles for alle pasienter på Veslelien er tilgang til økonomisk rådgivning og et tilrettelagt helsetilbud. Alle våre hovedkontakter og vår sosialkonsulent bistår med søknader og personlig økonomi. Helseavdelingen kan bistå ved utfordringer knyttet til tannhelse, psykiske og fysiske plager.

Hjemmeperiode

I periodene pasienten skal være hjemme, er det forventet at pasienten skal trene på å være rusfri – i egen bolig. Sammen med behandlere og ansvarsgruppen skal pasienten i løpet av innleggelsestiden ha ordnet seg en aktivitet eller jobb til hjemmeperiodene. Dette skal være med å bidra til mestring og en positiv opplevelse av en rusfri hverdag. Hjemmeperiodene skal være med å bygge videre på ferdigheter og kunnskap fra behandlingsoppholdet. På denne måten vil pasienten få med seg erfaringer som den skal jobbe videre med de neste tre månedene i behandling på Veslelien.
Hovedkontakt eller andre i avdelingen vil holde ukentlig kontakt med pasienten på telefon gjennom hjemmeperiodene. Ansatte fra Veslelien kommer også til å delta på et ansvarsgruppemøte, samt komme på et hjemmebesøk hos pasienten.

Siden den sekvensielle behandlingen er et intensivt opphold gis det kun et fåtall treningsturer under innleggelse.

Kriterier for innleggelse

For å søke om en sekvensiell behandlingsplass kreves det at pasienten:

  • Er rusfri ved behandlingsstart. Det innebærer at pasienten har vært på avrusing før oppstart der det vurderes nødvendig.
  • Er motivert for gruppebehandling. Sekvensiell behandling innebærer mange gruppetimer og det forventes at pasienten deltar aktivt.
  • Har en ansvarsgruppe. Dette kan være fastlege, ruskonsulent, LAR-, DPS- eller NAV-kontakt.
  • Har en bolig. Det er viktig for behandlingsforløpet at pasienten har en bolig som er egnet for rusfrie hjemmeperioder.
  • Har rett til nødvendig helsehjelp. Det vil si at pasienten har fått en rettighetsvurdering.