Om oss

Aksept er et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørte av hiv.

Vi jobber med å sikre at alle som lever med hiv får den støtten, veiledningen og omsorgen de trenger ut fra sine individuelle behov. Å få hiv er mer enn en medisinsk utfordring. Vi har fokus på hele mennesket og har et helthetlig tilbud i alle livsfaser. I mer enn 30 år har vi vært en viktig aktør i dette arbeidet.

Her finner du oversikt over våre ansatte. 

Aksepts målsettinger er å:

  • Øke kunnskapsnivået om hiv i samfunnet og å påvirke
  • Gi omsorg og styrke livsmestringen til alle som er berørt av hiv
  • Forebygge og redusere nye tilfeller av hiv

Et lavterskeltilbud

Alle kan komme til oss, du trenger ikke henvisning og alle våre tjenester er gratis. Du kan være anonym hvis du ønsker det og alle våre ansatte har taushetsplikt.

Vår faglige kompetanse

Vi har mer enn 30 års erfaring fra hiv-feltet. Våre ansatte har høy helse- og sosialfaglig kompetanse og har lang og bred erfaring innenfor sine arbeidsfelt. Vi har ansatte med migrasjonsbakgrunn som sikrer språklig og kulturell kompetanse, og flere av våre ansatte lever selv med hiv.

Hvem kommer til Aksept?

Våre tilbud benyttes av enkeltpersoner, par, familier og fagpersoner. De som kontakter oss har ulik sosial og kulturell bakgrunn, etnisitet, livssyn, livserfaring, kjønnsidentitet og alder.

Tilnærming og metode

Å få en hiv-diagnose er mer enn en medisinsk utfordring.

  • Det omhandler hele mennesket; det fysiske, psykiske, relasjonelle, seksuelle, religiøse, kulturelle, arbeidsliv og fritid.
  • Vi har fokus på individuelle behov og helhetlig ivaretakelse i et livsløpsperspektiv.
  • Vi jobber dialogbasert med mestringsfokusert tilnærming. Vi er opptatt av å møte mennesker med respekt uavhengig av tro og livsvalg på en åpen og fordomsfri måte. Vi er også en møteplass for fellesskap.

Historikk

I 1987 så Liv Fisknes, gateprest i Kirkens Bymisjon at mange aidssyke ikke fikk den omsorg og støtte de trengte i en svært vanskelig livssituasjon. Med støtte fra Oslo kommune ble Aksept opprettet i 1987 for å yte hjelp til alle som var berørt av hiv og spesielt de mest sårbare gruppene.

Leve med hiv

Situasjonen på hiv-feltet har forandret seg svært mye siden den gang. Den medisinske utviklingen har bidratt til en mer effektiv behandling og mer kunnskap.

I er dag er hiv-viruset noe man lever lenge og godt med og er ikke noe man dør av.

Hiv regnes i dag som en kronisk infeksjon. På vellykket behandling kan en som lever med hiv heller ikke smitte andre.

I dag jobber Aksept for at mennesker som lever med hiv i størst mulig grad skal få realisert sine livsmuligheter og øke sin mestringskapasitet knyttet til det å leve med viruset.  Vi jobber også med forbyggende arbeid spesielt i forhold til migrant-miljøer og med informasjons- og formidlingsarbeid i helse- og sosialsektoren og i befolkningen generelt.

Aksept er en virksomhet i Kirkens Bymisjon og er finansiert av Helsedirektoratet og Oslo Kommune.