For personer med utfordringer innenfor rus og psykiatri, som påvirker deres boligsituasjon i negativ retning. Deltakerne rekrutteres fra ulike samarbeidspartnere i NAV/kommunen som yter tjenester til unge voksne og fra andre tiltak i Kirkens Bymisjon.

Tilbudet er basert på foredrag, gruppesamtaler og praktiske øvelser, innenfor temaer som: Gode vaner (rutiner, søvn, aktivitet, planlegging), matlaging, hverdagsøkonomi budsjett, innkjøp, betale regninger, gjeld), veien til egen bolig, skape en god hverdag inne og utenfor hjemmet, hvordan presentere seg selv i møte med ulike personer og instanser osv.

Kurset går over ca. 10 uker, en dag i uka. Vi har stor grad av brukermedvirkning i tiltaket, bl.a. gjennom en ressursgruppe bestående av «tidligere deltakere». Disse er med i planlegging og gjennomføring. Før nytt semester reetableres ressursgruppa med noen eksisterende og noen nye medlemmer, rekruttert fra siste semesters deltakere.

Den første boligskolen i Sandefjord er lokalisert til Pukkestad gård i Sandefjord, og driften skjer i nært samarbeid med Sandefjord kommune. Vi ønsker å utvide tilbudet også til andre steder i kommunen.

Vi ser på dette tilbudet som et svært viktig redskap for å bidra til en positiv forskjell i hverdagslivet til svært mange mennesker, som gjennom deltakelse i boligskolen får styrket sin mestringsevne, utviklet nye relasjoner, får økt kunnskap, trening og erfaringer som vil gjøre dem bedre rustet til å «stå bedre på egne bein», ivareta sine forpliktelser og få et tryggere og mer forutsigbart dagligliv.