Empo flerkulturelt ressurssenter tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning, foreldreveiledning, språktrening og arbeidspraksis for kvinner og menn med innvandringsbakgrunn. Målet med Empo er å legge til rette for at mennesker kan utvikle sine ressurser og sitt nettverk, og bidra til større mangfold, dialog, deltakelse og inkludering i samfunnet.

Vi tilbyr:

  • Sosiale møtesteder som kvinnegrupper, mannstreff, og nettverkstreff
  • Veiledning og rådgiving om lover, regler og ordninger i det offentlige systemet, utdanning, kvalifisering og jobb, barn og familie, helse og kosthold, bosituasjon og bomiljø, nettverk og frivillighet
  • Norskkurs, temadager og samtalegrupper.
  • Foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål etter metoden International Child Development Program (ICDP)
  • Norsk språkgruppe og leksehjelp
  • Karriereveiledning, jobbforberedende kurs og arbeidspraksis
  • Sosialt samvær, kulturelle markeringer og måltidsfelleskap
  • Kunstneriske og kreative aktiviteter, og håndarbeid.
  • Fysisk aktivitet, trening, dans og turer.

 

Empo sine tilbud er gratis og uten påmelding. Her kan alle finne sin plass uavhengig av hvor de er, og hvor de er på vei i livet.

Faglig kompetanse

Empo har drevet med flerkulturelt arbeid i Bergen i en årrekke. Empo er en forkortelse for «empowerment» som er både mål og metode for arbeidet. Det forstås her som en prosess hvor hvert menneske kan bruke og utvikle sine egne ressurser, utvide sitt nettverk og slik oppleve mestring og større kontroll over sitt eget liv. I praksis gir metoden et sterkt fokus på kommunikasjon, samhandling og relasjonskvalitet.

I Empo har man hatt en særskilt strategi for å rekruttere kvalifiserte faglige medarbeidere med innvandrerbakgrunn, og har lykkes med det. Disse medarbeiderne har en uvurderlig rolle som brobyggere og rollemodeller. Medarbeiderne med sin erfaring, flerkulturelle bakgrunn og faglige kompetanse er Empos største ressurs. I tillegg har Empo en rekke frivillige som bistår i arbeidet på ulikt vis.

Empo har siden oppstarten jobbet for å forebygge helseskadelige tradisjoner som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Arbeid og kvalifisering til arbeidslivet er andre særlige fokusområder, og Empo tilbyr språk- og arbeidstrening, karriereveiledning og individuell oppfølging.

To steder i byen

Empo har aktiviteter i sentrum og på Slettebakken.
De fleste aktivitetene våre er i sentrum, i tillegg har vi kvinnegruppe på Slettebakken hver onsdag.