Våre tilbud i Arendal og Kristiansand

 • Aktiviteter og ferietilbud

  Vi tilbyr og legger til rette for å gi barn og ungdom opplevelser og aktivitet med familie. Både fritidsaktiviteter i barnets nærmiljø og tilrettelegging av ferieopplevelser.

 • Oppfølging rundt samvær

  Vi gir veiledning i forkant og etterkant av besøk/samvær, og bistår familier i samarbeid med barnehage, skole, barneverntjenesten, kriminalomsorg og friomsorg.

 • Foreldreveiledning og samtaler

  Hvordan opplever barn og unge å ha en forelder i fengsel? Hva kan du som voksen gjøre? Vi tilbyr samtaler til pårørende, domfelte og barn og ungdom

 • Les mer om aktiviteter og ferietilbud

  Mange av våre barn og unge lever med å bære på hemmeligheter. Det å ha en forelder i fengsel er forbundet med mye skam.

  Våre barn og unge trenger at noen legger til rette for gode påfyll, nye erfaringer og skaper et sted der man kan være seg selv, uten fordømmelse over kriminaliteten som har skjedd.

  I Arendal har vi en årsplan med ulike aktiviteter. Det varierer om det er aktivitet tilpasset den enkelte familie, eller om vi inviterer til felles aktivitet. All deltakelse er gratis, men det krever påmelding og at det er gjennomført en kartleggingssamtale i forkant.

  Felles aktiviteter er ment som en mulighet for å møte andre i liknende situasjoner som en selv. På denne måten ønsker vi å være med å redusere ensomhetsfølelsen som mange barn kan kjenne når mamma eller pappa er i fengsel eller i rusbehandling.

  Aktivitet i fellesskap kan også være en arena for gradvis gjenopptakelse av kontakt med den voksne som soner eller er i rusbehandling. Noen ganger får forelderen som soner en dom være med under permisjon på våre aktiviteter for å bygge tryggere familierelasjoner.

  Ønsker du å vite mer om aktivitetstilbudene? Ta kontakt for en uformell prat!

 • Les mer om oppfølging rundt samvær

  Mange er usikre om det er riktig at barn skal besøke den innsatte i fengselet. I tillegg til fysiske besøk, kan man ha kontakt gjennom telefon, brev, videosamtaler. Det er godt å kunne drøfte ulike muligheter og problemstillinger før avgjørelser blir tatt.

  Det er ikke alltid foreldrene er enige om hvordan slike situasjoner skal håndteres. Ansatte i FRI barn og familie har kompetanse og erfaring, og kan bidra som en nøytral tredjepart i situasjoner der foreldrene er uenige. Barn har sterke rettigheter til kontakt med sine foreldre, så lenge kontakten ikke er i strid med barnets beste. Jmf. FNs barnekonvensjon artikkel 9

  Det er alltid hensyn til barnets beste som skal vektlegges i saker som har med samvær å gjøre. Alle barn har rett til å bli hørt om hva det selv ønsker. Ved konflikt, eller uenighet mellom de voksne, er det ekstra krevende å få tak i hva barnet/ungdommen tenker, føler og mener. Her kan det være godt for alle parter å få hjelp slik at alles synspunkter får komme frem før avgjørelser blir tatt.

  FRI barn og familie, DRAMMEN har et tilbud som heter Følgetjenesten.

  Det er en tjeneste som tilbyr hjelp med kjøring for barn og ungdom som har en forelder i fengsel, og som av ulike årsaker ikke får reist på besøk.

  Det kan være ulike årsaker til barn trenger følge for å kunne besøke en forelder i fengsel. Det kan være foreldrekonflikt, økonomiske årsaker eller at fengselet ligger langt unna barnets bosted.

  For at følgetjenesten skal kunne kjøre/følge til og i fengsel, så krever det at vi må ha én eller flere samtaler med begge foreldrene og barn(a). Dette for å skape både trygghet og forutsigbarhet for alle parter. Følgetjenesten gjennomfører kun besøk der det er til barnets beste.

  Dersom du er i en situasjon hvor dette tilbudet kan være aktuelt, ta kontakt med FRI barn og familie for mer informasjon.

  Følgetjenesten kjører til følgende fengsler: Drammen, Ringerike, Sem, Skien, Bastøy, Hof, Horten og Sandefjord. Ved barnets bosted i lokale områder rundt Hønefoss og Drammen, men forelderen soner i et fengsel i region øst, vil vi også kunne ha mulighet for følgetjeneste. Henting tilbys på store geografiske områder innen Østlandet.

  I Følgetjenesten har vi fagpersoner og frivillige med god kompetanse på fagområdet.

 • Les mer om foreldreveiledning og samtaler

  Det er ikke lett å ha en forelder eller en pårørende i fengsel eller i rusbehandling. De aller fleste opplever at livet endres drastisk når en forelder fengsles. For andre barn kan det være gjentakende og normalt i deres hverdag. Mange barn kan oppleve å ha vondt på ulike steder i kroppen og mange sier det er vanskelig å sove. Vi prater med barn og unge som sier de har mange spørsmål, kjenner uro og utrygghet når en forelder sitter i fengsel. I en slik situasjon kan det være godt å snakke med en fagperson som kan støtte og veilede både foreldre og barn.

  En forelder i fengsel kan i mange tilfeller gi barn og unge en følelse av skyld og skam. Det kan påvirke trygghetsfølelsen, gi manglende forutsigbarhet og en opplevelse av manglende beskyttelse. Mange opplever det som en krise.

  Ofte bekymrer barn og unge seg for den forelderen som ikke er til stede i hverdagen. Å prate med, støtte og gi barn og unge kunnskap på en skånsom måte, kan i mange tilfeller dempe bekymringer, uro og eventuelle fantasier.

  For mange foreldre vil det være godt og nødvendig å ha noen å prate med om det å være forelder i en utfordrende situasjon. Åpenhet og sannhet skaper trygghet hos barn og ungdom. Allikevel er det ikke nødvendig å fortelle alt som skjer i voksnes liv.

  Vi tilbyr:

  • Individuelle samtaler med barn og familier
  • Parsamtaler
  • Foreldreveiledning
  • Foreldregrupper i fengsel
  • Vi kan være til hjelp og støtte inn mot skole og/eller barnehage.
  • Vi tilbyr samtaler med barn og unge før og etter besøk i fengsel eller behandlingsinstitusjon.
  • ifengsel.no er en chattetjeneste for barn og unge. På chatten kan barn og unge snakke om hva de vil – helt anonymt. Chatten er alltid åpen på onsdager og fredag fra kl 15-22, i tillegg andre dager ved behov. Her kan du lese mer om chatten og finne oppdaterte åpningstider.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en prat om våre tilbud.

Anna Helene Andreassen – Veileder Fri barn og familie Arendal og Kristiansand
Tlf: 414 82 895
anna.helene.andreassen@bymisjon.no

Adresse:
Kirkens Bymisjon Arendal,
Vestregate 2,
4836 Arendal