Helsehjelp er en menneskerett

Helsesenteret drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i fellesskap og er et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge

All helsehjelp hos oss er gratis. Vi har åpent for drop in hver torsdag og du kan også nå oss på tlf 400 49 094 om du trenger hjelp.

Vårt helsepersonell stiller opp frivillig, de har taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi eller myndigheter.

Helsehjelp en menneskerett

Vi ønsker å bidra fordi vi mener tilgang til grunnleggende helsehjelp er en menneskerettighet for alle. Vår visjon er at papirløse migranter skal få den helsehjelpen de nå får hos oss av kommune- og spesialisthelsetjenesten der de oppholder seg i Norge. For uavhengig av sin juridiske status og i kraft av å være menneske trenger alle som har en sykdom kvalifisert hjelp.

Vi tror at det å få hjelp til å bli frisk også gir mulighet til å bruke sine ressurser og å ta gode valg.

Bakgrunn

Helsehjelp til papirløse ble stiftet som en selvstendig organisasjon i oktober 2013. Dette var et resultat av «Utredning av papirløses humanitære behov» (Bergen Røde Kors, mai 2013). I rapporten ble det slått fast at det var et relativt stort, udekket behov for helsehjelp blant mennesker i Bergen og omegn som manglet gyldig oppholdstillatelse. Utredningsgruppens kontakter og informanter ble da enige om at det var behov for et tiltak for papirløse i Bergensområdet, og et drop-in tilbud startet i mars 2014.

Organisasjonen opplevde det etter hvert som økonomisk utfordrende og sårbart å drifte tilbudet selvstendig fra år til år, og behovet for større trygghet og stabilitet ble sentralt. Etter et langvarig arbeid der styreleder hadde samarbeidsmøter med Bergen Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Bergen, ble det klart en «overtakelsesavtale» etter modell fra tilsvarende helsesenter i Oslo. Avtalen ble enstemmig vedtatt på organisasjonens årsmøte i 2018 og overtakelsen formelt skjedde i juni samme år. I den forbindelse ble navnet endret til Helsesenter for papirløse migranter – Bergen.

Helserettigheter for papirløse i forskriften om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1255)