Velkommen til konferansen

«Rus, traumer og kommunikasjon i et minoritetsperspektiv»

2. mars 2022 fra 11:30 – 19:30 (inkl. mat)

Traumer kan føre til ulike utfordringer, og rusmiddelbruk er en av disse. Konferansen vil belyse hvordan vi kan forstå og møte mennesker med traumeerfaringer og symptomene de bærer på.

Primærmedisinsk verksted (PMV), Kirkens bymisjon, arrangerer konferansen i samarbeid med Kompetansesenter rus – Oslo (KORUS)  PMV har i flere år, med støtte fra helsedirektoratet, arbeidet rusforebyggende i eget nettverk og miljø, og har sett hvordan utfordring med rusmiddelbruk- og misbruk kan forsterkes i familier som har innvandret til Norge.

Det er mange forhold som kan trekkes fram som forklaring på at familier med minoritetsbakgrunn har utfordringer i møte med rusmidler i det norske samfunnet. Et fokus på denne konferansen er hvordan traumer kan påvirke tilpassing og tilstedeværelse i et nytt samfunn. Professor i psykologi Nora Sveaas  snakker om traumer, kommunikasjon og tilgang på helsehjelp. KORUS vil følge dette videre opp ved å holde et innlegg over traumer, rus og minoritetsbakgrunn – er hjelpeapparatet godt nok rustet? Videre vil overlege Dr. Shahram Shaygani gå mer inn i den psykologiske dimensjonen ved migrasjon. Han vil se på sammenhengen med psykiske plager og rusavhengighet fra et psykoanalytisk og eksistenspsykologisk perspektiv.  I flere religiøse miljøer ansees rusmiddelbruk som ulovlig, og det kan virke skremmende med rusmiddelbruk, samtidig som dette er en naturlig del av enkelte ungdomsmiljøer.  Redselen for, og tausheten rundt rusmiddelbruk, kan utfordre generasjonsdialogen og skape avstand mellom ungdom som har vokst opp i Norge og deres foreldre som har innvandret. Dette er en tematikk som prosjektmedarbeider, forfatter og sosionom Nazish Khan skal holde et innlegg over på konferansen, og ære og æreskodekser vil være et nøkkelbegrep. I PMVs rusforebyggende arbeid har vi hatt et spesielt fokus rettet mot kvinner og rusavhengighet, hvor utfordringen ofte er feilbruk av legemidler. Klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek Hilde Frøyland vil snakke mer om nettopp dette temaet. PMV har som kjernevirksomhet sosial og kulturell brobygging, og har ansatte miljøarbeidere med tverrkulturell kompetanse og fagkonsulenter med ulik fagbakgrunn. Psykologspesialist Judith van der Weele har de siste 25 årene vært en pådriver i kompetansehevning innen traumeforståelse, kulturforståelse og voldsforståelse og har  lang erfaring knyttet til interkulturell kommunikasjon- og brobygging. Hun runder av konferansen med et foredrag om disse utfordringene.

I tillegg til dette vil PMVs arbeidsmetode bli framhevet ved hjelp av noen interaktive teatersnutter. Hvis det grunnet korona-situasjonen ikke blir mulig å gjennomføre konferansen fysisk vil den bli streamet og gjennomført digitalt.

Så hold av datoen!!!