Kris - konfliktløsning

Romani-Kris er en tradisjonell domstol for konfliktløsning som praktiseres særlig blant Vlach-romer. Begrepet stammer trolig fra gresk og betyr «dom».  De fleste forskere er enige om at kris-systemet mest sannsynlig oppsto under slavetiden og at det hadde en viktig funksjon i å holde samfunnet sammen og opprettholde balanse internt. Etter avskaffelsen av slaveriet rundt 1865 emigrerte mange Vlach-romer til andre deler av verden, deriblant Norge.  Kris-systemet ble i denne sammenheng med som en del av gruppens kulturelle bagasje og mange romer anser kris som en nøkkelinstitusjon innad i den romske kulturen. Når det er sagt, er det også mange Vlach-rom i Europa som i dag ikke lengre forholder seg til kris som et juridisk og konfliktløsende organ. Sosiale og kulturelle kodekser er stadig under endring og respekten for de eldre er ikke lengre like sterk som den tradisjonelt var. Selv om Kris fortsatt praktiseres i Norge, er det flere som tror at systemet gradvis vil forsvinne over generasjoner.

Hvordan foregår en kris?

En kris kan kun involvere personer med tilhørighet til gruppen og anses som siste instans for konflikthåndtering. De fleste konflikter blir behandlet uformelt gjennom involvering av andre medlemmer i storfamiliene. Hvis partene ikke kommer til enighet og problemet forblir uoppgjort, kan de be om en kris. Under en kris legger partene frem sin sak for en fast gruppe med dommere, på romanes kalles disse «krisnitori». Tradisjonelt er det kun eldre menn som kan være krisnitori, men i dag finnes det også romske felleskap som har kvinnelige dommere.

Krisnitorienes oppgave er å megle slik at den gjensidige respekten mellom de involverte partene kan gjenopprettes. Hvis det konkluderes med at det er gjort urett mot en av partene, kan det vurderes erstatning og straff som en del av forsoningen. Dette kan være bøter eller sosiale sanksjoner som for eksempel at den dømte  ikke får delta på sosiale sammenkomster med andre romer. Tidsperioden kan være fast, eller til den anklagede betaler boten eller beklager sin handling. Den mest alvorlige dommen som kan bli avsagt i Kris er totalt utstøtelse. Dette innebærer at man ikke lenger anses som en del av det romske samfunnet.

Det er viktig å påpeke at kris ikke fungerer som et alternativ til det norske rettssystemet, men et substitutt, som tar for seg konflikter som berører kulturelle og sosiale aspekter ved den romske kulturen. Slikt sett er ikke kris-systemet helt unik for rom og vi finner lignede konfliktråd blant andre minoriteter i Norge.