Våre faste aktiviteter

Vi på Vålerengahjemmet er opptatt av at beboerne skal leve gode liv hos oss. Vi har derfor et bredt aktivitets- og kulturtilbud der målet er at alle skal få oppleve mestring og et godt hverdagsliv.

  • Fysio- og ergoterapiavdelingen gir tilbud på dagtid mandag-fredag. Tilbudet omfatter faste ukentlige aktiviteter basert på beboernes interesser, samt forebyggende behandling, opptrening og tilpassing av tekniske hjelpemidler. I tillegg gis opplæring og veiledning av personalet.
  • Kultur- og frivillighetsavdelingen gir tilbud om faste aktiviteter, både i små grupper og individuelt, samt større fellesarrangementer. Tilbudet er først og fremst rettet mot beboere og pårørende, men fellesarrangementer er også åpne for nærmiljøet.
  • Kulturprogrammet beskriver alle de åpne arrangementene, og distribueres i januar og august. Kultur- og frivillighetsleder legger til rette for at personer kan gjøre en frivillig ulønnet innsats til glede for beboerne.
  • Sykehjemspresten er tilstede hver onsdag og fredag. Presten tilbyr ukentlige andakter og samtaler til beboere og pårørende og ansatte deltar i refleksjonsgrupper.