Inkluderende fellesskap, praktisere norsk, større forståelse for samfunnet og erfare å være ressurser.

Mål

Målet med prosjektet Veiviser er å skape arenaer hvor mennesker med innvandrerbakgrunn og norsk bakgrunn møtes, blir kjent med hverandre, gjør hyggelige ting sammen og lærer av hverandre. Deltakerne skal oppleve inkluderende fellesskap, praktisere norsk, få en større forståelse for samfunnet, og erfare å være ressurser i møte med andre.

Kort om prosjektet

Vi setter sammen grupper bestående av tre personer; en nyankommen innvandrer, en frivillig med innvandrerbakgrunn som har lengre botid i Norge, og en frivillig med norsk bakgrunn. Gruppene møtes 3-4 ganger i måneden for å bli kjent, gjøre sosiale, kulturelle, sportslige eller andre aktiviteter sammen, praktisere norsk, og bli kjent med nærmiljøet og byen de bor i. Aktiviteter kan omfatte besøk med felles matlaging hjemme hos hverandre, kafébesøk, bowling, turer eller trening, og kulturelle opplevelser som kino, konsert eller lignende. Gruppene kan også delta sammen på aktiviteter og på møtesteder i regi av Kirkens Bymisjon.

En gang i måneden samles alle gruppene til felles turer, kulturelle eller sosiale aktiviteter.

Bakgrunn for prosjektet

Mange innvandrere opplever ensomhet og isolasjon, og har få sosiale arenaer for å etablere relasjoner, lære og bruke norsk og bygge nettverk. For nye innvandrere er det dessuten behov for å tilegne seg formell og praktisk informasjon om det norske samfunnet, og uskrevne kulturelle og sosiale koder. Gjennom prosjektet vil deltakerne dessuten få større kunnskap om hvilke tilbud og aktiviteter som finnes i nærmiljøene og hvordan de kan benytte disse. Innvandrere som har lengre botid i Norge har mange erfaringer med både utfordringene man kan oppleve som ny i Norge, og hvilken informasjon som er nyttig og relevant, og kan således ha en spesiell god funksjon som «veivisere» for nye innvandrere. Mange av disse ønsker dessuten å komme i arbeid, men erfarer at dette er vanskelig. Gjennom tiltaket vil deltakerne få erfaring med frivillig engasjement som kan settes inn i en CV, som igjen kan gi fortrinn i videre jobbsøking.

Videre erfarer vi at mange norske frivillige ønsker å bidra i flerkulturelle sammenhenger, lære mer om andre og utveksle erfaringer.

For alle tre målgruppene vil tiltaket få betydning i form av «empowerment», gjennom at både deltaker og frivillige tar i bruk egne ressurser, opplever mestring og større kontroll over eget liv, og får utvidet nettverk. Dessuten kan møtene skape stolthet over egne verdier og egen kultur, og bidra til kulturutveksling og gjensidig læring for alle tre parter.

Veiviserprosjektet startet i Bergen i 2016 og er støttet av midler fra Kavli-fondet.

Til sammen 47 grupper av tre deltakere har deltatt i prosjektet siden 2016. Høsten 2018 er det 18 grupper, 9 grupper med menn og 9 grupper med kvinner.

Inspirert av prosjektet i Bergen skal lignende prosjekter startes opp i flere nye byer i 2019.

Dersom du ønsker å være med som frivillig ta kontakt med oss her.

Her kan du lese forskjellige medieoppslag om prosjektet:

Kavlifondet: TV-aksjonen skal skape flere veivisere

Bergensmagasinet: Viser vei for hverandre

 

TV-aksjonen. Innslag om Veiviser

Åse Christiansen

Leder

995 32 606

ase.christiansen@skbb.no

Francine Mbanza Jensen

Prosjektmedarbeider

47447835

francine.jensen@skbb.no