OM OSS

Døgnavdelingen Bjølsen er et behandlingssted for kvinner og menn. Vi har 21 plasser, alle har eget rom med bad. Vi har fellesarealer med stue, kjøkken, spisestue, tv-stue, datarom, telefonrom, grupperom, treningsrom og undervisningsrom.

Behandlingstilbudet har en varighet på fire måneder. Vi er et tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, det vil si at her jobber det ansatte med ulike fagbakgrunner. Blant annet sykepleier, vernepleier, lege, sosionom, psykolog, psykiater og idrettspedagog. Dette fordi at rusproblemer ofte er sammensatt og at ulike perspektiver gir en helhetlig behandling. De fleste av pasientene på døgnavdelingen har primært problemer med alkohol, men vi tilbyr også behandling til deg som har problemer med medikamenter eller andre rusmidler.           

MÅL

Gjennom vår behandling ønsker vi å kunne bidra til bedre mestring av rusproblemer og økt livskvalitet.

Vi ønsker at de som er hos oss etter endt opphold:

 • Har fått økt kompetanse og nye verktøy for mestring av hverdagen
 • Har en bedre forståelse og mestring av sitt rusproblem
 • Har en bedre livssituasjon og at oppholdet har ført til økt livskvalitet

BEHANDLINGSOPPLEGGET

Før innleggelse

 • Innkalles til forberedende samtale når det nærmer seg innleggelse
 • Avklare behov for avrusning
 • Starte planleggingen av behandlingen og eventuelt oppstart av samarbeid med samarbeidspartnere

Inntaksdagen

 • Behandler møter deg for innkomstsamtale
 • Møte lege for legekonsultasjon
 • Møte sykepleier for å planlegge medisinering (ved behov)
 • Omvisning på avdelingen

Behandlingen

 • Alle får egen behandler
 • Kartlegging av hva som skal jobbes med under innleggelse. Selve rusmiddelproblemet og eventuelle fysiske, psykiske og sosiale problemer
 • Utarbeide behandlingsplan sammen med behandler
 • Delta i behandlingsgrupper
 • Samarbeid med NAV, fastlege, pårørende og andre instanser i hjelpeapparatet
 • Utarbeidelse av individuell plan (for de som har behov for det)

Utskrivelse

 • Planlegge utskrivelse fra starten av behandling
 • Starte opp med videre oppfølging som trengs etter utskrivelse
 • Få beskrivelse av behandlingen du har mottatt (epikrise)

AKTIVITETER I BEHANDLINGSOPPLEGGET

Individuell behandling

Alle får hver sin behandler og ko-behandler. Et viktig element i behandlingen på døgnavdelingen er samtalene med behandler. I starten av behandlingen vil kartlegging og utredning være en viktig del av behandlingsopplegget. I møtene med behandler er målet å sammen jobbe for å få oversikt over problemer og utfordringer, for å sikre at det blir jobbet med det som er viktigst å ta tak i mens man er innlagt.

Behandlingsgrupper

Et annet viktig element i behandlingstilbudet er ulike grupper gjennom uken.

Vi har samtalegruppe, fysisk aktivitet, rus og endringsgruppe, psykisk helse gruppe og målsettingsgruppe. Disse gruppene har obligatorisk deltakelse og eventuelt fritak fra disse må avtales med behandler.

Vi har også kunst og uttrykksterapigruppe og besøk av ulike væresteder og selvhjelpsgrupper i løpet av behandlingen.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Tlf: 23 26 50 00