A–Senteret betrakter undervisning og veiledning som en naturlig og integrert del av det totale tilbudet.

Kompetanse- og kvalitetsheving er selvsagte målsettinger for undervisning og veiledning. Dessuten har vi erfart at undervisning/ veiledning ofte vil innebære en erfaringsutveksling mellom de som gir og de som mottar undervisningen, noe som kan bidra til et bedre grunnlag for samarbeid.

Videre innebærer det å drive undervisning og veiledning at vi må holde oss faglig oppdatert, og at vi blir mer bevisste og reflekterte i forhold til vår egen tenkning og kliniske praksis.

Målgruppene for vår undervisning og veiledning er bl a førstelinjens sosial- og helsetjeneste. Dessuten mottar Universitetet i Oslo og  Høgskolene både veiledning og undervisning . Veiledningen finner sted ved at vi har psykolog-, sosionom- og sykepleierstudenter i praksis.

Vi kan tilby undervisning om bl.a følgende tema;

Forståelsesmodeller:

 • Forskjellige perspektiv for å forstå rusmiddelproblematikk
 • forskjellige tilnærminger til behandling

Endringsprosessen: 

 • hvordan komme i dialog
 • motivasjonsbegrepet
 • tilbakefall/tilbakeskritt

Rus og arbeidsliv:

 • forbygging og mestring av rusrelaterte problemer
 • samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og hjelpeapparatet.
 • arbeidsgivers ruspolitikk

Rus og psykiske lidelser:

 • rusproblemer i kombinasjon med angstlidelser, depresjon og personlighetsforstyrrelser
 • rus og selvmordsproblematikk
 • samarbeid

Arbeid med pårørende:

 • rusmisbrukerens barn
 • famile/par
 • andre pårørende

Andre aktuelle temaer:

 • rus og kjønn
 • rusmidler og deres virkning
 • rus og homofili
 • rus og innvandrere

Fagutvikling
Et differensiert behandlingstilbud fordrer fagutvikling, kvalitetssikring og evaluering. Spesielle tilbud som er igangsatt må videreutvikles, og oppstarten av nye tilbud bør være forankret i en faglig refleksjon, utredning, veiledning og evaluering. På A-Senteret ønsker vi å prioritere slik ”utenomklinisk” aktivitet høyt samtidig som dette må sees i lys av kapasiteten knyttet til det direkte klientarbeidet.