Om oss

Boligskolen Tønsberg er en del av Kirkens Bymisjon Vestfold og holder til i Storgaten 7-9 i Tønsberg.

Kurstilbudet vårt er spesielt rettet mot unge voksne over 18 år med utfordringer i hverdagen som påvirker deres bosituasjon.

Gjennom teoretisk og praktisk undervisning fra både interne og eksterne kursholdere tar vi opp temaer knyttet til blant annet økonomi, matlaging, boligpraktiske løsninger og veien til egen bolig. Tilbudet er gratis og alle kursdager starter med et måltid.

Vi har tro på at vi alle kan bidra med egenerfaring og dermed dra nytte av hverandres erfaringer på området.

Målet vårt er at du som deltaker skal mestre dine boforhold i en varig bolig, og at du gjennom å delta på Boligskolen kan se at det er mulig å lære deg metoder, strategier og løsninger for å møte dine hverdagsutfordringer.

Vår fagkompetanse

Boligskolen driftes av Bo-team i Kirkens Bymisjon Vestfold, som bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne egnet og varig bolig.

I teamet vårt på Boligskolen har vi to sosionomer med ulik bakgrunn fra offentlig forvaltning og helsetjeneste, samt en ressursgruppe bestående av tidligere deltakere i Boligskolen. Ressursgruppen har viktig personlig erfaring med boligsosiale problemstillinger, og er delaktige i utformingen, gjennomføringen og evalueringen av kurset.

For den som ønsker enda tettere bistand i forhold til boligsosiale spørsmål og problemstillinger, vil Bo-team være et godt alternativ.

Vår historie

Kirkens Bymisjon har jobbet med boligsosialt arbeid i over 10 år, blant annet gjennom Bo-team, og i samarbeid med Tønsberg kommune.

Boligskolen ble lansert som et pilotprosjekt i 2016, i samarbeid med Tønsberg kommune, for å forebygge bostedsløshet og gi oppfølging slik at personer kan bo trygt og godt over tid.

Vi arbeider etter Kirkens Bymisjons tilnærming om at «ingen er bare det du ser». I denne tilnærmingen ligger det en erkjennelse av styrke så vel som sårbarhet, og dette er med på å synliggjøre at mennesker er sammensatte individer og et resultat av ulike forutsetninger og livserfaringer. Dette er en viktig erkjennelse for oss i vårt boligsosiale arbeid.