Om Kafé Tråkka

I tillegg til at vi er en åpen og hyggelig kafé for alle, er Kafé Tråkka også et rusfritt etterverns- og arbeidstreningstilbud for mennesker med tidligere rusavhengighet og/eller soningsbakgrunn.

Vårt mål er at alle våre deltakere som på grunn av rusavhengighet, psykisk sykdom og/eller tidligere soningsbakgrunn har stått utenfor arbeidslivet, skal kunne bruke Kafé Tråkka som en mestringsarena, der de kan kjenne at de er til nytte, er en del av et fellesskap og har noe å gå til etter endt soning eller behandling.

Vei ut i arbeidslivet

Kafé Tråkka driftes av ansatte, deltakere og frivillige i fellesskap. To til tre deltakere jobber daglig på kjøkkenet, som kaféverter, betjener kassen, serverer og produserer juice og kaffe. Målet er at Tråkka kan være et springbrett for våre deltakere ut i ordinært arbeid, deltakelse i samfunnet og selvforsørging. Vi bistår alle som ønsker det med tett oppfølging på vei mot målet.

Vårt verdigrunnlag

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Det er en visjon vi lever etter i vårt tiltak, og vi har stor tro på arbeid som en arena som kan gi styrket selvfølelse og opplevelse av tilhørighet for våre deltakere.

Gjennom erfaring fra liknende tiltak i Kirkens Bymisjon opplever vi at et fleksibelt tilbud til mennesker i en overgangsfase, og med høy grad av brukermedvirkning og likemannsarbeid, kan gi muligheter som supplerer det offentlige tilbudet på en god måte. Vår brukermedvirkning er preget av gjensidig respekt, forståelse for hverandres meninger, perspektiver og kunnskap.

Fokus på det som virker

Vi benytter bevisst LØFT-metodikken, og er opptatt av å øke den enkeltes bevissthet om hvilke handlinger de gjør som fungerer for dem. Vi fokuserer på det man vil ha mer av, mer enn det man vil ha mindre av. Vi motiverer til endring for at den enkelte skal finne sin egen styrke til å gjøre det som skal til for å oppnå egne mål.

Vi jobber også med mestringsopplevelser, sosial trening, nettverksbygging og nødvendig læring for å mestre hverdagen bedre.

Samarbeidspartnere

Blant våre samarbeidspartnere er ExtraStiftelsen, Helsedirektoratet, Psykisk helse- og rusteam i Kongsberg kommune og Nav.