Søster til søster jobber mot vold, kjønnslemlestelse og forskjellige former for alvorlig tvang.

Søster til søster drives av Kirkens Bymisjon og tar utgangspunkt i at minoritetskvinner, på tross av sårbarhet, har unike ressurser og er viktige aktører når det gjelder å motarbeide forskjellige former for vold.

Minoritetskvinnene har flerkulturell forståelse, de er flerspråklige og de har viktige nettverk. I tillegg yter de ofte betydelig økonomisk og psykososial støtte i sine nettverk.

Hovedelementet i Søster til søster er – gjennom forskjellige kurs – å øke kompetansen til minoritetskvinner slik at de kan møte voldsutsatte og håndtere vold på en kompetent måte. For de som ønsker det er det også mulig å få opplæring til å bli kursholder.

Solidaritetsperspektiv

Søster til søster har også et solidaritetsperspektiv. Mange har et sterkt engasjement når det gjelder utfordringer i sine hjemland.

Med hensyn på spredning av kunnskap og endring av holdninger, er det langt på vei de samme utfordringene man har i Norge og i utviklingsland.

I den sammenheng ser Søster til søster på minoritetskvinner som viktige meningsbærere med stor innflytelse både her i Norge og ovenfor nettverk og familie i hjemland.

Søster til søster er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer!