Informasjon til foresatte

Det er viktig for oss med godt samarbeid og god dialog med våre elevers foreldre/foresatte. Dere er velkommen til å ta kontakt med oss, pr. telefon eller å be om møter/samtaler med oss.

Skoleskyss

Elever kan ha rett til gratis skoleskyss dersom dere bor i et område med dårlig rutetilbud, eller dersom eleven har særlige utfordringer knyttet til reise til og fra skolen.

Her er mer informasjon om skoleskyss les her på Gand VGSs sider eller her på sidene til Kolumbus.

Konferansetimer

Vanligvis vil dere bli innkalt til konferansetime min. 2 ganger pr. år. Tema på konferansetimene er:

  • avtale om samarbeid og kommunikasjon, eks. hvordan/når/hvor ofte ønsker dere at vi kontakter dere
  • elevens individuelle opplæringsplan (IOP), samt evt. endringer i denne i løpet av året
  • drøftinger rundt elevens utvikling, utfordringer og mestringsopplevelser
  • drøftinger rundt tilrettelegging av opplæringen
  • div. fullmakter/formaliteter

Dere er også selv velkommen til å ta initiativ til møter med skolens ledelse eller kontaktlærer. Som regel vil dette kunne ordnes på kort varsel.

Kontaktlærer

Hver elev har sin kontaktlærer som har hovedansvaret for kontakten med foreldre/foresatte i det daglige. Kontaktlærer deltar også i elevens ansvarsgruppe. Navn og telefonnummer finner du i listen foran.

Ansvarsgrupper

Dersom det er en ansvarsgruppe rundt eleven ønsker skolen å delta med en representant. Vi ville satt pris på evt. opplysninger om det finnes en ansvarsgruppe, samt en invitasjon til å delta.

Det er ønskelig fra skolens side at ansvarsgruppemøter som må finne sted på dagtid, arrangeres på skolen. Vi kan stille lokaler til rådighet.

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle våre elever har individuell opplæringsplan. Den inneholder en kartleggingsdel og en plandel. Vi kartlegger elevens styrker og utfordringer, faglig og sosialt. Denne kartleggingen skal danne grunnlag for planene som legges, sammen med elevens egne mål for sin opplæring. For elever under 18 år skal IOP´en signeres av foreldre/foresatte. Innholdet i elevens IOP vil være et hovedtema på den første konferansetimen.

I løpet av året kan det bli behov for å endre IOP´en. Dette kan være fordi eleven ønsker å skifte opplæringsgruppe, eller at forutsetninger endrer seg. Dersom IOP´en skal endres skal også elevens foreldre/foresatte delta i drøftinger om dette.

Taushetsplikt

Skolens medarbeidere har ikke taushetsplikt overfor elevens foreldre/foresatte så lenge eleven er under 18 år. Når eleven blir 18 år må eleven ta stilling til om han/hun vil frita skolens medarbeidere for taushetsplikten. Det er skolens generelle holdning at det er det beste for eleven at skolen fritas for taushetsplikt overfor foreldre/foresatte og vi vil oppfordre foreldre/foresatte til å drøfte dette med eleven når han nærmer seg myndighetsalderen.