Om Kvinner i sentrum

Vi hjelper deg til å bli bedre rustet til deltakelse i det norske arbeidslivet, gjennom aktivitet, trening på norsk og aktuelle temakvelder.

Kvinner i sentrum er et stort fellesskap av over 200 kvinner fra ulike nasjonaliteter. Vi tilbyr styrkede norskferdigheter; i form av muntlig og skriftlig trening, økt kunnskap om arbeidslivet og det norske samfunnet, temakvelder, tilbud om aktiviteter og lokalkunnskap.

Vårt mål er å være et bidrag til at du selv kan erfare å være en ressurs, både for seg selv og andre deltakende kvinner – der igjen; en ressurs i egen familie og nærmiljø.

Som deltaker i Kvinner i sentrum kan enda flere ta del i et godt fellesskap, bidra i sitt nærmiljø og bli bevisst egne ressurser og evner. Aktiviteter og innhold har et høyt nivå av brukermedvirkning, og alle har høy innflytelse over vårt tilbud.

Det er flere ressurser involvert i tiltaket; ansatte, frivillige og ulike instruktører – det bidrar til et økt mangfold og et godt faglig innhold.

Gjennom året tilbys det mange ulike aktiviteter, som f.eks.: norskkurs, pc-kurs, svømmeopplæring, matlaging, kinokvelder, fotball, yoga, foreldreveiledning (ICDP), sykkelopplæring, håndarbeid og vårt eget kurs, «Ta ordet». Det er et kurs over fem samlinger á tre timer. Kurset fokuserer på selvhevdelse og trygghet i forsamlinger; dette gjør vi gjennom: pusteteknikker, avspenningsøvelser, intervjutrening og samtaleøvelser. Les mer om kurset her!

Månedlig inviterer vi til ulike temakvelder, hvor temaene bl.a. kan være: Førstehjelp, psykisk helse, kvinners rettigheter, det norske samfunnet, CV og jobbsøk, valg i Norge, frivillighet, seksualitet og helse, tannhelse, barnevern og barns rettigheter, vaksinering, integrering, verdier og brannsikkerhet. Se vår aktivitetskalender her.

Kvinner i sentrum samarbeider med mange ulike organisasjoner, som bl.a.: Flere avdelinger i Drammen kommune (Flyktningetjenesten, voksenopplæringen, biblioteket og krisesenteret), Norske Kvinners Sanitetsforening, Forandringshuset, Jasmin Kvinnenettverk, NAV og flere avdelinger i Kirkens Bymisjon Drammen. Tiltaket er finansiert gjennom tilskudd fra arbeids- og velferdsdirektoratet og IMDi.