Slik jobber vi på A-senteret

Spesialisthelsetjenestens tilbud om behandling av rusmiddelproblemer deles inn i fire nivå: akuttbehandling, poliklinisk behandling, korttids døgnbehandling (inntil seks mnd) og langtids døgnbehandling (over seks mnd.).
A -Senteret tilbyr poliklinisk behandling, korttids døgnbehandling (ca. fire mnd.) og langtids døgnbehandling (i utgangspunktet ni mnd., men varigheten kan variere fra seks til 12 mnd.).

Når det er gitt tilbud om behandling ved poliklinikken eller døgnavdelingen, vil pasienten få en fast behandler. I tillegg til å ha individualsamtaler med pasienten, skal behandleren i samråd med pasienten samarbeide med andre instanser i hjelpeapparatet og pårørende hvis dette er aktuelt. Dette kan innebære par- /familiesamtaler og/ eller samarbeidsmøter med andre instanser. Videre har behandleren ansvar for å føre journal etter våre retningslinjer samt forskrift om pasientjournal. Les mer her: forskrift om pasientjournal  .

Behandlingen starter med en vurdering og kartlegging av selve rusmiddelproblemet, psykisk og fysisk helse samt pasientens sosiale situasjon. Vurderingen vil først og fremst finne sted gjennom dialogen med pasienten, men vi vil også av og til bruke ulike tester og kartleggingsverktøy. Den innledende fasen i behandlingen vil føre frem til en behandlingsplan som danner et utgangspunkt for behandlingens innhold og form. Les mer her: behandlingsplan

For å møte den enkelte pasients behandlingsbehov, har poliklinikken og døgnavdelingen på A- Senteret et variert og individuelt tilrettelagt behandlingstilbud. Dette gjenspeiler den store variasjonenen blant våre pasienter både når det gjelder selve rusmiddelproblemene og psykiske, fysiske og sosiale tilleggsproblemer.

Det kan være vanskelig og lite hensiktsmessig å skille skarpt mellom selve rusmiddelproblemet og andre problemer. Derfor prøver vi å behandle våre pasienter i et helhetlig perspektiv ved å integrere ulike problemområder i oppfølgingen her ved A -Senteret. Dette kan f eks innebære at depresjon og angst blir viktige tema i behandlingen.

Selv om behandlingen på A -Senteret skal favne videre enn selve rusmiddelproblemet i snever forstand, kan det som nevnt være nødvendig å samarbeide med andre instanser i hjelpeapparatet som fastlege, sosialtjeneste, psykisk helsevern,trygdekontor mv. I denne  forbindelse kan det i samråd med pasienten være aktuelt å utarbeide en individuell plan etter lov om pasientrettigheter § 2-5 og forskrift om individuell plan. Les mer her: individuell plan. Individuell plan skal klargjøre ansvarsforholdet mellom de ulike involverte instansene, noe som vil bidra til en mer helhetlig og sammenhengende oppfølging.

Vår behandlingsvirksomhet drives bl a etter lov om pasientrettigheter og lov om helsepersonell. For å lese lovene, Klikk her: pasientrettighetsloven.  Helsepersonelloven .

Målsettinger

Behandlingen skal bidra til en bedre livskvalitet. Dette vil ofte innebære en opplevelse av bedre kontroll, bredere tilfang av mestringsstrategier og bedre selvforståelse.

De overordnede målsettingene vil være knyttet til endringer i alkoholinntaket/ inntaket av andre rusmidler. Videre vil det også bli bli formulert målsettinger knyttet til eventuelle tilleggsproblemer i form av psykiske lidelser/ problemer, relasjonelle problemer knyttet til familie/ sosialt nettverk og økonomiske/ yrkesmesige sosiale problemer.

De individuelle målsettingene vil alltid settes i samråd med pasienten.