Vår kirkelige tilhørighet

Kirkens Bymisjon er en selvstendig organisasjon, med tilknytning til Den norske kirke, og arbeidet har en kristen humanistisk begrunnelse og verdiforankring.

Det kristne verdisynet kommer til uttrykk gjennom praktisk nestekjærlighet, solidaritets- og rettferdighetsarbeid. Kirkens Bymisjon har et helhetlig menneskesyn, og vil møte både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov hos mennesker. Vi tilbyr derfor samlinger og samtaler med åndelig og eksistensielt innhold for de som ønsker det.

Kirkens Bymisjons tiltak er for alle, og Kirkens Bymisjons medarbeidere og frivillige representerer et stort mangfold – også når det gjelder livssyn.

Misjonsordet i navnet forståes korrekt et “oppdrag” (“mission”). Oppdraget til Kirkens Bymisjon er å avdekke krenkelser og urett, å gi hjelp, trøst og nærvær og lindre nød, og å identifisere og motvirke årsaker til at urett oppstår.

Noen symbolhandlinger, som for eksempel lystenning, fungerer godt på tvers av livssyn.

Kirkens Bymisjon tilbyr også gudstjenester, oftest i form av hverdagsmesser, men dette er alltid frivillig og aldri en forutsetning for å motta hjelp, støtte og behandling.

Det er høy bevissthet blant Kirkens Bymisjons ansatte om hva som skal kjennetegne profesjonelt sosialt arbeid. Arbeid ut i fra et «misjonerende» perspektiv er ikke forenlig med dette, og Kirkens Bymisjon har fokus på dette i opplæring av ansatte og frivillige.