Om oss

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter finner du midt i Vålerengas hjerte, i bydel Gamle Oslo. Her har vi drevet langtidssykehjem siden 1917.

Vi er en diakonal institusjon som drives av Kirkens Bymisjon, etter avtale med Oslo kommune. I tråd med Kirkens Bymisjons visjon, ønsker vi at våre brukere skal oppleve respekt, rettferdighet og omsorg i sin hverdag på Vålerengahjemmet.

Vårt mål er at vi hver dag skal gi våre brukere trygghet og gode øyeblikksopplevelser. I tillegg til at vi gir grunnleggende god pleie, satser vi derfor også på et bredt kulturarbeid og på åndelig omsorg.

Dette er en bevisst del av pleietilbudet hos alle langtidshjem i Kirkens Bymisjon, fordi vi mener at ved å satse på meningsskapende aktiviteter og fellesskap for de eldre, bidrar vi også til å redusere forbruk av medisiner til et mer optimalt nivå for beboerne.

Engas møtested

Vi ønsker at Vålerengahjemmet skal være et møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker.

Bo- og kultursenteret vårt har et nærmiljø der mange av våre beboere har sin tilhørighet. Vi bruker derfor nærområdet aktivt, både på turer, men også ved at vi inviterer ulike aktører inn. Vi har generasjonstreff med barna fra barnehager i området, vi hygger oss i kolonihagen på Etterstad og vi er en synlig del av lokalmiljøet.

Det er viktig for oss å være et hjem som preges av mye livskvalitet. De som oppsøker oss skal ikke møtes av stengte dører og stillhet, men av aktivitet og et inkluderende tilbud der man i første omgang blir nysgjerrig, for så å få lyst til å delta selv. I tillegg til arbeidet med kvalitetssikring av det faglige tilbudet, er derfor nærmiljø, kultur og frivilligarbeid områder vi satser stort på.

Vi lytter til beboerne

Alle har vi ulike fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi ønsker å bidra til at hver enkelt kan fortsette å ivareta sine behov og bli møtt på sin livssituasjon, også som beboer på Vålerengahjemmet.

Vi vil:

  • gi et kvalitativt godt bo- og behandlingstilbud på våre brukeres premisser.
  • legge til rette for gode hverdager fylt med aktiviteter og opplevelser ut fra brukernes ønsker og interesser

For å nå våre mål, legger vi vekt på et tverrfaglig behandlingstilbud. Her er samarbeid med beboeren og pårørende essensielt.

Vi satser på de ansatte

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter satser på faglig godt kvalifisert personale. 140 ansatte i heltids- eller deltidsstilling sørger for at 87 beboere får den pleien og omsorgen de trenger. Våre ansatte er nytenkende og har stor interesse for eldreomsorg.

Vi jobber sammen både tverrfaglig og fler-faglig for å gi beboerne et helhetlig tilbud. De ansatte har flere muligheter til å videreutvikle kunnskapene og evnene sine gjennom både interne og eksterne kurs for å best mulig kunne bidra til et godt liv for beboerne på Vålerengahjemmet. Vi er blant annet i gang med å heve personalets kunnskap om demens gjennom Demensomsorgens ABC.

Vår fagkompetanse er satt sammen av:

Pleie:

Alle som jobber med pleie av våre brukere er fagutdannete.

  • Sykepleiere
  • Hjelpepleiere
  • Lege i full stilling
  • Fysioterapeut i full stilling med videreutdanning i fysioterapi for eldre
  • Ergoterapeut i halv stilling

Kultur

Vi er opptatt av at beboerne skal få leve det gode liv.

Det innebærer blant annet et bredt aktivitets- og kulturtilbud der målet er at alle skal få oppleve mestring og et godt hverdagsliv. Derfor har vi ansatt vår egen kultur- og frivillig-leder i full stilling som lager aktiviteter og setter sammen et rikt kulturprogram, og som sammen med hver beboer finner meningsfulle aktiviteter.

Fordi vi også mener frivillighet er så viktig, har vår kultur- og frivilligleder også ansvar for å ta vare på de som ønsker å gjøre en innsats hos oss.

Prestetjeneste

I livets siste år kan det melde seg mange spørsmål og behov for samvær og samtale. Vi har ansatt en prest i halv stilling, som legger til rette for at beboere og dagsenterbrukere får utøve sin religion. Presten holder også andakter og gudstjenester på huset, og tilbyr samtaler med brukerne våre.

Søk plass hos Vålerengahjemmet.